top of page
  • Rıdvan Demir

A DICTIONARY OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITIES, 1890
HERMAE

HERMAE ve küçücük (hermae olan) HERMULI, yüksekliği insan vücudunun boyuna, dörtgen bir sütun üzerine yerleştirilmiş, genellikle tanrı Hermes'in kafasından oluşan heykellerdir. Hermes'in sembollerinin kökenleri ve anlamları konusunda bazı zorluklar söz konusudur. Hermes mitolojisindeki en önemli özelliklerden biri, yaşamın, trafiğin, yolculukların, yolların, sınırların vb. ortak ilişkilerine önderlik etmesidir. Yunanlıların Hermae'si ve Romalıların Termini'si tarafından temsil edilmek istenmesinin esas olarak bu tür ilişkilerde olduğuna şüphe yoktur, çünkü ikincisi Hermae ile özdeşleştirilmiştir. Bu nedenle, sınır işaretlerinin kullanılmasının gerekli olduğu en eski zamanlarda bu sembolün varlığını aramamız doğaldır ve böyle zamanlarda semboller en basit karakterde, bir taş yığını veya yontulmamış bir mermer blok olacaktır. Şimdi Yunanistan'ın birçok yerinde yolların kenarlarında, özellikle geçişlerinde ve toprakların sınırlarında hermae (ve değişik yazılış türevleri ile isimlendirilen) taş yığınları olduğunu görüyoruz. Odyssey'de, Ithaca yakınlarındaki bir herma'dan bahsedilir; Strabon, Elis'teki yollarda birçok herma fark edilmiştir ve şimdi bile Laconia sınırında eski bir taş yığını görülebilir. Bu tür taş yığınlarına gösterilen dinsel saygı, özellikle yolların kesişme noktalarında, yoldan geçenlerin yığının üzerine bir taş atması adetiyle gösterilirdi. Bu gelenek, daha sonraki zamanlardaki Hermae'de, en azından yolların birleştiği yerde duran ve kilometre taşları veya yön direkleri olarak hizmet edenlere atıfta bulunularak da gözlemlenmekteydi. Bu tür taş yığınları Strabo tarafından Mısır yollarında da görülmüştür. Bir sınırı veya bir başka belirli yeri işaretlemenin diğer bir yolu ise kutsal karakteri üzerine yağ dökülerek ve onu süsleyerek belirlenen, orijinal olarak yontulmamış bir taş sütundu. (Yaratılış, 28:18, 22; 31:45, 48; 35:14).

Bu taş ve sütun yığınlarından sınırları belirleyenler (4 ana etnik helen grubundan biri olan) Dorianlar arasında sokakların ve otoyolların koruyucusu Apollo Agyieus'a adanmıştı ve daha sonradan ise (Atina merkezli çevreye verilen ad olan) Attika'ya takdim edilen bir ibadet (şeklini almıştır). Öte yandan, Atina'da, Hermes aynı ofislere (dini törenlere) sahip olan ilk kişiydi ve diğer Yunanlılar bu imajı Atinalılardan ödünç aldılar.


İlk putperestlik döneminde, tüm tanrıların temsil edildiği taş ve ahşap blokların sanatsal gelişimine yönelik ilk girişim, onlara tanrının özelliklerini taşıyan bir kafa eklemekti, tanrının ifade edilmesi gerekiyordu ve daha sonra vücudun diğer üyeleri, ilk başta sembolik bir anlamla eklendi. [DAEDALA-atina’da şehrin en büyük barış ve uzlaşı festivallerine yönelik kültlerden biri]. Bu değişiklikler Hermae'yi, eski yazarlar tarafından tanımlandığı şekliyle ve şu anda sahip olduğumuz şekliyle üretmiş oldu. Fallus sembolün önemli bir parçasını oluşturuyordu, çünkü muhtemelen onunla temsil edilen tanrısallık en eski zamanlarda, (iki kere Dionysos tanrıların ve tüm insanların babası Zeus ile ölümlü kadın Semele'nin oğlu olarak doğmuş olan, şarap, eplence ve tiyatro tanrısı olan) Dionysos'a tapınmanın Doğu'dan ithal edilmesinden önce, doğanın üreme güçlerinin kişileşmesiydi. Böylece sembol (Herma fenomeni), kökenini Atinalılara ve diğer Yunanlılara ileten Pelasgyalılara bağlayan (ünlü antik Yunan yazar) Herodot tarafından tanımlanır. Pausanias, konuyla ilgili aynı açıklamayı verir. ….


Yunanistan'ın tarihi zamanlarında da Hermae'nin en kalabalık ve en çok saygı gören yeri Atina'ydı. Bu eserlere o kadar çok talep vardı ki, yunanca pekçok sözcük bir heykeltıraş, sanatı ve atölyesi için genel terimler olarak kullanılmıştır. Atina'daki evlerin kapısına bazı yunanca kelimeler bulunurdu bazen de kadınların doğurganlığa elverişli olması için taptığı ve onlara gösterilen büyük saygı, Sicilya seferinin başlamasından hemen önce, tüm (hermaların) sayısının tek bir gecede sakat bırakılmasının (kırılmasının) sonucu Atina'da hissedilen korku ve öfke ile gösterecek (şekilde birbiri ile) ilişkilidir.


Aynı şekilde tapınakların önüne, mezarların yakınına, gymnasia, spor salonları, kütüphane, revaklarda ve halka açık yerlerde, caddelerin köşelerinde, yüksek yollarda tabela olarak, üzerlerinde mesafeler ve nükteler yazılı olarak yerleştirildiler. Hermae ve bazılarının üzerinde jimnastik yarışmalarında kazananların isimleri yazılı olarak Atina'da hala görülmektedir. .…..

Kavşaklarda duranların genellikle üç ya da dört kafası vardı.


(MS 2. yüzyılın sonlarında yaşamış Lidyalı gezgin ve coğrafyacı. ... Yunanistan'dan Mısır'a kadar yaptığı seyahatlerinde gördüklerini .tasvir eden) Pausanias'ta ve diğer yazarlarda, toprakların ve devletlerin sınırlarına ve şehirlerin kapılarına yerleştirildiklerinin sayısız örneği vardır. Küçük Hermae ayrıca (mimaride duvara yapışık sütun şeklinde kullanılan bir inşaat tekniğidir. Yapılarda süs öğesi olarak kullanılan) pilastrlar olarak ve mobilya ve mutfak eşyaları için destek olarak kullanıldı. (Antik hipodromlarda arabaların koşuya başlamak için sıraya dizilip beklediği kapı olan) Carceres'in kapılarının kesilmesiyle Hermae ve Hermuli'nin Sirk'te kullanımına saygı duyulduğu (gözlemlenmiştir).

Sivri bir sakal antik bir tipleme olarak mevcuttu. Omuzlara ise sık sık bir manto asılırdı. Başlangıçta bacaklar ve kollar tamamen eksikti … ve kolların yerine genellikle çelenk asmak için çıkıntılar vardı; ama eski tipe duyulan saygı azaldıkça ve yenilik sevgisi arttıkça, tüm gövde, tabana doğru sivrilen dörtgen bir sütun üzerine yerleştirildi ve nihayet sütunun kendisi bazen bacakların ayrıldığını belirtmek için yontuldu. … Bazen, yukarıda belirtildiği gibi, kafa çift, üçlü ve hatta dörtlü idi. Bütün figür genellikle taş veya mermerdendi; ancak Cicero, bazılarının Pentelik mermerden, bronz başlı olduğundan bahseder.


Başka tanrıların, Hermae ile aynı biçimde, kuşkusuz aynı tarzda ortaya çıkan ve üzerlerindeki büstü başka bir tanrınınki olmasına rağmen, hala Hermae'nin jenerik adıyla anılan birçok heykel vardı. Bu türden birkaç görüntü Pausanias tarafından anlatılmıştır; Biri Arcadia'daki Tricoloni'deki Poseidon'dan, diğeri Tegea'daki Zeus Teleios'tan ve Atina'daki Aphrodite Urania'dan ise bir diğeridir.


Hermes'inkilerin bu kadar genel olarak (hiçbir şekilde evrensel olarak değil) eski modalarını korurken diğer tanrıların heykellerinin mükemmel biçimlerde geliştirilmesinin nedeni, açıkça, sınır işareti olarak sütun sembolü ile ilişkili dini önemden kaynaklanmaktadır. Bu güdünün harekete geçirilmediği yerlerde, Hermes'in kendisi, örneğin spor salonlarındaki heykellerinde ve diğer niteliklerini somutlaştıran heykellerde olduğu gibi, Yunan sanatının tüm mükemmelliği ile eksiksiz insan biçiminde temsil edilmiştir.


Bu türden bazı heykeller, Hermes ve başka bir tanrının birleşiminden oluşan bir adla tanımlanır: böylece Hermanubis, Hermares, Hermathena, Hermeracles, Hermeros, Hermopan isimli heykellere sahip olduk. Bu tür figürlerin, Hermes'in amblemi olan ve diğer tanrının büstü ile örtülü kare sütundan oluşup oluşmadığı veya ikincisi, Janus'un büstünde olduğu gibi Hermes ve diğer tanrının başlarının birleşik olup olmadığı veyahutta son olarak, iki tanrının sembolik özelliklerinin aynı heykelde birleştirilip birleştirilmediği tartışmalıdır. Son zamanlardaki en iyi eleştiri, yukarıdaki açıklamalardan ilkinin lehindedir: “Genellikle varsayıldığı gibi, bu tanrıların adı verilen iki tanrının Janus benzeri bileşikleri değil, Hermes formundaki heykelleriydi”. Ancak istisnalar var gibi görünüyor: ……. Büstün hiçbir şekilde tanrıyı temsil etmediği, sadece bir insan portresi olduğu ve sütunun tüm sembolik anlamını yitirdiği ve sadece bir kaide haline geldiği bu eserlerin bir başka sınıfı daha var. Ancak bu heykeller bile Hermae ve Termini adlarını korudu. Bunların örnekleri çok fazladır. Bunların ve diğer Hermae'nin bir listesi C. W. Müller tarafından verilmiştir. Her türden Hermae, zengin Romalılar arasında evlerinin ve villalarının dekorasyonu için büyük talep görüyordu.


Ayrıca bahçe korkuluklarını süslemek için direk olarak kullandıkları, bu durumda genellikle bazıları Vatikan'da ve diğer müzelerde görülebilen, filozofların ve seçkin adamların enine rayın yerleştirildiği omuzlarındaki kare delikli büstleri ile süslendikleri belirtilmektedir. Bununla birlikte bu durumda, muhtemelen yukarıda bahsedilen çıkıntıların, çelenk asmak için yuvaları olan bu kare delik, eski Yunan işçiliğinin Hermae'sinde de görülmekteydi.


Mevcut antik sanat kalıntıları, tanımlanan tüm sınıfların terminal heykelleri bakımından zengindir; ve hemen hemen hepsinin örnekleri British Museum'da ve Müller'in Denkmäler der alten Kunst'undaki (yarı kabartma) rölyeflerde görülebilir. Müller'deki ilk iki örnek çok ilginç: Biri, aşağıdaki (yarı kabartma) rölyeflerde gösterildiği gibi, çelenklerle süslenmiş ve ibadet aletleriyle çevrili bir sergilenen Hermes; diğeri de, bir erkek ve üç kadın tarafından yıkanmış ve dekore edilmiş gördüğümüz Dionysos'un bir terminal büstü. Sakallı Dionysos'un Hermae'si mevcut kalıntılar arasında sıklıkla görülür.


[P.S] [W.W]

A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. William Smith, LLD. William Wayte. G. E. Marindin. Albemarle Street, London. John Murray. 1890.

HERMES HERMES (Hermês, Hermeias, Dor. Hermas) Romalılar tarafından MERCURIUS olarak adlandırılır. Yunan Hermes, Zeus'un (Jüpiter) ve Atlas'ın kızı Maia'nın oğluydu ve Arcadia'daki Cylenne Dağı'ndaki bir mağarada doğdu ve bu nedenle kendisine Atlanriades veya Cyllenius denir. Doğumundan birkaç saat sonra beşiğinden kaçtı, Pieria'ya gitti ve Apollon'un öküzlerinden bir kısmını alıp götürdü. İlyada ve Odyssey'de bu gelenekten söz edilmez, ancak Hermes (Merkür) kurnaz bir hırsız olarak nitelendirilir. Ayak izlerinden fark edilmemek için sandaletlerini giydi ve öküzleri Pylos'a sürdü, burada iki kişiyi öldürdü ve geri kalanını bir mağarada sakladı. Kesilen hayvanların derileri bir kayaya çivilenmiş, etlerinin bir kısmı pişirilip yenmiş ve geri kalanı yakılmıştır. Bunun üzerine Oyllene'ye döndü ve burada doğduğu mağaranın girişinde bir kaplumbağa buldu. Hayvanın kabuğunu aldı, üzerine ipler çekti ve böylece hemen üzerinde çaldığı liri icat etti. Apollo, kehanet gücüyle bu arada hırsızı keşfetmişti ve annesi Maia'dan önce suçla Hermes'i (Merkür) suçlamak için Cyllene'e gitti. Beşiğindeki çocuğu tanrıya gösterdi; ama Apollo çocuğu Zeus'un (Jüpiter) önüne taşıdı ve öküzlerini geri istedi. Zeus (Jüpiter), Apollon'un talebine uymasını emretti, ancak Hermes (Merkür) sığırları çaldığını reddetti. Ancak iddialarına inanılmadığını görünce Apollon'u Pylos'a götürdü ve öküzlerini ona geri verdi; ama Apollon lirin sesini duyunca o kadar büyülendi ki Hermes'in (Merkür) hayvanları tutmasına izin verdi. Hermes (Merkür) şimdi syrinx'i (kavalı) icat etti ve icatlarını Apollon'a açıkladıktan sonra, iki tanrı birbirleriyle yakın bir dostluk kurdu. Apollo, genç arkadaşına kendi altın çoban değneğini hediye etti ve ona zarla kehanetlik sanatını öğretti. Zeus (Jüpiter) onu kendi habercisi ve aynı şekilde aşağı dünyanın tanrılarının habercisi yaptı. Hermes (Merkür) ile ilgili geleneklerdeki başlıca özellik, onun tanrıların habercisi olmasıdır ve bu sıfatla Homeros'un şiirlerinde bile yer alır. Eski bir Peitsgiac veya Arcadian tabiat tanrısı olan orijinal karakteri, efsanelerde yavaş yavaş kayboldu. Tanrıların habercisi olarak, o belagat tanrısıdır, çünkü müjdeciler meclislerde ve diğer durumlarda kamuya açık konuşmacılardır. Tanrılar onu özellikle istenen amaca ulaşmak için belagat gerektiğinde haberci olarak kullandılar. Bu nedenle kendisine kurbanlık hayvanların dilleri sunuldu. Müjdeciler ve haberciler genellikle sağduyulu ve ihtiyatlı insanlar olduğundan, Hermes (Merkür) aynı zamanda tüm sosyal ilişkilerde sağduyu ve beceri tanrısıydı. Bu nitelikler, hem sözde hem de eylemde kurnazlık, hatta sahtekarlık, yalan yere yemin etme ve çalmaya meyilli olma gibi benzer niteliklerle birleştirildi; ancak bu tür eylemler Hermes (Merkür) tarafından her zaman belirli bir beceri, el becerisi ve hatta zarafetle gerçekleştirilmiştir. Bu kurnazlık ve sağduyu ile donatılmış olarak, çeşitli icatların yazarı olarak kabul edildi ve lir ve syrinx'in yanı sıra alfabeyi, sayıları, astronomiyi, müziği, dövüş sanatını, jimnastiği icat ettiği söylenir. zeytin ağacının yetiştirilmesi, ölçüler, ağırlıklar ve diğer birçok şey. Kendi sahip olduğu güçleri, onun lütfundan yararlanan ölümlülere ve kahramanlara verdi; ve onlara sahip olan herkes onun özel koruması altındaydı ya da oğulları olarak adlandırılıyordu. Tanrılar tarafından ve daha özel olarak Zeus (Jüpiter) tarafından, antik hikayede kaydedilen çeşitli durumlarda kullanılmıştır. Böylece Priam'ı Hektor'un cesedini getirmesi için Akhilleus'a götürdü; Ixion'u tekerleğe bağladı; Paris'e Hera (Juno), Afrodit (Venüs) ve Athena'yı (Minerva) yönetti; Prometheus'u Kafkas Dağı'na bağladı; Dionysos'u (Bacchus) doğduktan sonra alevlerden kurtardı ya da onu Athamas'a götürmesi için Zeus'un (Jüpiter) elinden aldı; Herkül'ü Omphale'e sattı; Zeus (Jüpiter) tarafından ineğe dönüşen ve öldürdüğü Argus tarafından korunan Io'yu götürmesi emredildi. Vid. ARGUS. Bu cinayetten dolayı ona çok yaygın olarak Anyei denir… . Truva savaşında Hermes (Merkür) Yunanlıların yanındaydı. Zeus'a (Jüpiter) hizmeti, haberci ve haberci makamlarıyla sınırlı değildi, aynı zamanda onun savaş arabası ve kupa taşıyıcısıydı. Rüyalar Zeus (Jüpiter) tarafından gönderildiğinden, Hermes (Merkür) onları insana iletir ve bu nedenle o, aynı zamanda, canlandırıcı uyku gönderme veya onu alma gücüne sahip olan tanrı olarak da tanımlanır. Hermes'in (Merkür) bir diğer önemli işlevi, ölülerin gölgelerini yukarıdan aşağı dünyaya iletmekti; bu nedenle ona ……. Ve ………, ……… deniyordu. Hie'nin (Hermes’in) tanrıların habercisi ve habercisi olması, bir yerden bir yere seyahat etmesi ve anlaşmalar imzalaması fikri, onun insanlar arasında sosyal ilişkilerin ve ticaretin teşvik edicisi olduğu fikrini zorunlu olarak ima etti. Zenginlik ve iyi şans (…..) olarak zar oyununa da başkanlık etti. Hermes'in (Meicury) kurbanların mucidi olduğuna inanılıyordu. Dolayısıyla kurbanlarda sadece haberci rolü oynamakla kalmaz, aynı zamanda kurbanlık hayvanların koruyucusu olur ve özellikle koyunların doğurganlığını artırdığına inanılırdı. Bu nedenle özellikle çobanlar tarafından tapılırdı ve Pan ve Periler ile bağlantılı olarak bahsedilir. Hermes (Merkür) karakterindeki bu özellik, kutsamasını insana bahşeden, yeryüzünün gübreleme tanrısı olduğu eski Arkadyan dininin bir kalıntısıdır. Hermes (Merkür) aynı şekilde Yunanlıların tüm jimnastik oyunlarının hamisiydi. Bu fikir geç ortaya çıkmış gibi görünüyor, çünkü Homeros'ta bunun izine rastlanmıyor. Atina, bu sıfatla tapınıldığı ilk yer gibi görünüyor. Daha sonraları hemen hemen tüm jimnastik salonları onun koruması altındaydı ve Yunan sanatçılar tanrıyla ilgili anlaşmalarını gymnasium'dan türettiler ve onu uzuvları jimnastik egzersizleri ile güzel ve uyumlu bir şekilde geliştirilen bir genç olarak temsil ettiler. Hermes'in (Merkür) tapınmasının en eski yeri, doğduğu yer olan ve Pelasgus'un oğlu Lycaon'un kendisine ilk tapınağı inşa ettiği söylenen Arcadia'dır. Oradan ibadeti Atina'ya taşındı ve sonunda tüm Yunanistan'a yayıldı. Onun onuruna kutlanan bayramlara Hermae adı verilirdi. Vid. Dik. Ant., s.v. Tapınakları ve heykelleri (vid Dic. of Ant., s.v. HERMAE) Yunanistan'da son derece çoktu. Onun için kutsal olan şeyler arasında hurma ağacı, kaplumbağa, dört numara ve birkaç çeşit balık vardı; ve kendisine sunulan kurbanlar buhur, bal, kekler, domuzlardan ve özellikle kuzulardan ve oğlaklardan oluşuyordu. Hermes'in (Merkür) başlıca özellikleri şunlardır: 1. Geniş kenarlı, daha sonraki zamanlarda iki küçük kanatla süslenmiş bir seyahat şapkası. 2. Haberci olarak taşıdığı ve Apollo'dan aldığı asa (…… veya …..). Geç sanat eserlerinde habercinin asasını çevreleyen beyaz kurdeleler iki yılana dönüştürülmüştür. 3. Sandalet (…….). Güzel ve altın rengiydiler ve tanrıyı karada ve denizde rüzgarın hızıyla taşıdılar; tanrının ayak bileklerinde kanatlarla donatıldılar, bu yüzden ona ……. veya alipes denir. Roma MERCURIUS'undan ayrı olarak bahsedilir. (s. 361 - 362)


HERMES TRISMEGISTUS (………….) bazıları hala hayatta olan çeşitli eserlerin tanınmış yazarı. Yunan Tanrısı Hermes, daha Platon zamanında Mısırlı Thot veya Theut ile özdeşleşmiştir. Yeni Platoncular, Mısırlı Hermes'i tüm bilgi ve düşüncenin kaynağı olarak gördüler veya …….'u somutlaştırdılar ve bu nedenle ona Trig adını verdiler. Megistus. Yeni Platoncular tarafından yazılan felsefe ve din üzerine çok sayıda eser, Pisagor ve Platon'un tüm bilgilerini kendisinden aldıkları iddia edilen bu Hermes'e atfedildi. Bu eserlerin çoğu muhtemelen çağımızın dördüncü yüzyılında yazılmıştır. Bunlardan en önemlisi Paemander (bir çoban, papaz olan iroiptfv'den), görünüşe göre Hermas Papazını taklit ediyor. Vid. HERMAS. Bu çalışma diyalog şeklindedir. Doğayı, dünyanın yaratılışını, tanrıyı, doğasını ve niteliklerini, insan ruhunu, bilgisini vb. (s. 362)


A NEW CLASSICAL DICTIONARY OF GREEK AND ROMAN BIOaRAPIY.MYTHOLO&IATO GEO&EAPKY, PARTLY BASED UPON THE DICTIONARY OP GREEK AND ROMAN BIOGRAPHY AND MYTHOLOGY BY WILLIAM SMITH, LL.D., EDITOR OF THE DICTIONARIES OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITIES, AND OF GREEK AND ROMAN BIOGRAPHY AND MYTHOLOGY. HeWsrti, toltfj numerous ffiorcectfona arco SKrtiitfons BY CHARLES ANTHON, LL.D., PROFESSOR OF THE GREEK AND LATIN LANGUAGES IN COLUMBIA COLLEGE. F EW YORK: HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS, PEARL STREET, FRANKLIN SQUARE. 18840


Comentários


bottom of page