top of page
  • Rıdvan Demir

BÖLÜM 1 eş-ŞEMSİYYE (MEŞHUR MANTIK ESERİ)
RIDVAN DEMİR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Mantık bilmeyenin ilmine rağbet olmaz.

- İmam-ı Gazali


BİR KATALOG ÇALIŞMASI


er-Risaletü’ş- Şemsiyye fi’l Kava’idi’l Mantıkiyye

Ali b. Ömer el-Katibi el-Kazvini (ö. 1277 / 1294 ?)


Tam adı Ali b. Ömer el-Katibi el-Kazvinidir. 600/1204’te Kazvin’de doğan ünlü bir Mantık, felsefe ve kelama dair eserleri olan İran kökenli bir alimdir. Debiran lakabı muhtemelen medreselerde müderrislik ve hocalık yapmasına nisbetle verilmiştir. Nasuriddin et-Tusi’den astronomi ilmi almıştır. Yetiştirdiği öğrencilerinden en meşhurları ibnu’l mutahher el-Hilli ve Kutbüddin Şirazi’dir ve her ikisi de Katibi’nin meşhur eseri eş-Şemsiyye’ye aşağıda uzunca bir listesi verilecek olan şerh ve haşiyeler yazmışlardır. 675/1277’de, bir diğer rivayette de 693/1294’te vefat etmiştir.[1]

Katibi, her ne kadar bahsi geçen ilim dallarında ihtisaslaşmış ve hatta müderrislik yapmışsa da daha çok er-Risaletü’ş- Şemsiyye fi’l Kava’idi’l Mantıkiyye adlı meşhur mantık eseri ile şöhrete bulmuştur. Eser, nerede ise 600 yıl boyunca yüzlerce şerh, haşiye ve ta’lik ile birlikte Osmanlı Medreseleri’nde okutulmuştur. Eser, kısmen Türkçe’yeçevrilmiş[2] ve hala üzerinde yerli ve yabancı pek çok bilim insanına konu teşkil etmeye devam etmektedir.

Çeşitli yazma nüshaları bulunan eser pek çok kez basılmıştır.[3] Bunlardan bazıları; Kalküta 1815; İstanbul 1263; Taşken 1894 baskılıdır. Eserin mukaddime bölümünde müellifin belirttiği üzere risalesini İlhanlı Veziri Şemseddin Muhammed el-Cüveyni’nin talebi üzerine kaleme almış ve ona nisbet ile Şemsiyye adını vermiştir. Risalede; her ne kadar İbn Sina’nın yöntemi devam ettirilse de özgün bir çalışma olarak kendinden önceki mantık eserlerine bağlı kalınmadığı, yeni bilgiler içerdiği ve mantığa dair tüm bilgilerin toplandığını / cem edildiğini ifade eder. eş-Şemsiyye; bir mukaddime, üç bölüm ve bir hatimeden meydana gelir. Mukaddime bölümünde bilginin doğasından hareket ile mantığın tanımı, metedolojisi ve gerekliliği üzerinde de durulur. Eserin birinci bölümde lafız-mana ilişkisi, kaplam, içlem, tümel vb. mantık konularına giriş yapılır. İkinci bölümde önermeler incelenir. Üçüncü bölümde kıyas konu edilir. Hatime iki bölümden oluşur. Birinci bölümde kıyasların maddeleri başlığında önermelerin doğruluk değerleri ikinci bölümde ise bilgininögeleri olan konuları, ilkeleri ve sorunları kısace ele alınır.

eş-Şemsiyye’nin sistemi, metedolojisi ve mantık konusu olan kavramlar, önermeler ve kıyaslar şeklinde incelenmiştir. Beş sanat denilen burhan, cedel, mugalata, hatabe ve şiire yer vermesi sebebi ile eser hem İslam coğrafyasında şöhret bulmuş ve medreselerde okutulmuş ve hem de İbn Sina’dan sonra mantığın surileşmesini gösteren en iyi örneklerden biri olarak kabul görmüştür.

eş-Şemsiyye, suri mantığın özeti ve faydalı bir metni olması sebebi ile İslam coğrafyasında üzerine pek çok şerh, haşiye ve ta’lik çalışmalar yapılmıştır.[4]


Aşağıda önce kısa bir liste ardından çalışmamıza konu olan “genişletilmiş” liste sunulacaktır:Kutbüddin er-Razi, Tahrirü’l kava’idi’l-mantıkiyye fi şerhi’r-risaleti’ş-Şemsiyye,İstanbul 1259,

1281, 1286, 1288, 1318;

Kalküta, 1815, 1842;

Leknev 1283;

Kahire 1293, 1307, 1325, 1367.


Bu şerh üzerine haşiye yazan müellifler:


Seyyid Şerif el-Cürcani

Saadeddin et- Teftazani

İsamüddin el- İsfeyarani

Celaleddin ed-Devvani

Muhammed b. Ahmed ed-Desuki

Dede Cöngi


Cürcaninin haşiyesi için haşiye (ta’lik) yazan müellifler:


Molla Ali el-Acemi

Molla Fenari

Kara Davud İzmiti

Siyalkuti


Siyalkuti’nin haşiyesine haşiye ve ta’lik yazan müellifler:


Abdulhamid b. Ömer el-Harputi

Abdurrahman eş-Şirbini


Ayrıca şerh ve haşiye kaleme alan müellifler:


İbnü’l Mutahhar el-Hilli (el-Kava’idü’l celiyye, nşr. Farid el-Hassun, Kum 1412)

Kadı Mir Meybüdi (Şerhu’ş-Şemsiyye, İstanbul 1289, 1327)

Muhammed b. Musa el-Bosnevi

Musannifek,

Eyyübizade Mustafa

ve daha pek çok alim


Kütüphanelerde pek çok nüshası bulunan eş-Şemsiyye’nin; (Brockelmann, GAL, I, 612-13; Suppl., ı, 845-47; Mu’cemü’l Mahtutat, II, 942-43) gerek müstakil (İstanbul 1263, 1279, 1296, 1308; Kalküta 1815; Taşkent 1894) gerekse şerh, haşiye ve ta'likleriyle birlikte pek çok baskısı yapılmıştır.


GENİŞLETİLMİŞ LİSTE


Genişletilmiş çalışmada Kanada, Mcgill University'nin PİPDİ arşivi esas alınmış ve burada mevcut olan toplam 75 başlık 1000'e yakın şekilde şerh, haşiye ve ta'likler kapsamında çalışılmış, Diyanet İslam Ansiklopedisi'nden ilgili maddeler dahilinde bu 75 başlığın dışında kalan şerh, haşiye ve talik var ise kontrol edilmiş ve farklı müellifin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çalışmada; eserlerin önce müellifleri (nispet, lakap, künye, isim sıralaması ile), eserin tam ismi, müellifin vefatı (yoksa telif veya istinsah tarihi), kütüphane, Koleksiyon, basım yeri, basım tarihi, varak veya sayfa sayısı ve en son DEMİRBAŞ numarası verilmiştir.

Çalışmada 4 ayrı veritabanı kullanılmıştır.

1. İSAM, TÜRKİYE KÜTÜPHANELERİ VERİTABANI

2. ELYAZMALARI.GOV.TR

3. SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ

4. El-Habeşi, CAMİU'Ş-ŞÜRUH VE'L HAVAŞİ

[1]Yusuf Şevki Yavuz, “Katibi md., Ali b. Ömer”, DİA, 25.c., s. 41. [2]Ali Durusoy, “eş-şemsiyye md.”, DİA, 38. c., s. 531. 3Yavuz, agm., s. 41. 4 Durusoy, agm., s. 530-31. İbnü'l-Mutahhar el-Hılli Cemaleddin Hasan ibn Yusuf ibn Ali, (648 /1250), el-Kavaidü'l-Celiye fi Şerhi Risaleti'ş-Şemsiye, Beyazıt Dev. K., Merzifonlu K. M., [y.y.] : Yazma, [t.y.], 108 vr., 000374.


İbnü'l-Mutahhar el-Hılli Cemaleddin Hasan ibn Yusuf ibn Ali, (727 /1325), el-Kavaidü'l-Celiye fi Şerhi Risaleti'ş-Şemsiye, Çorum İL. H., Sultaniye : Yazma, 727, 106 vr., 002559.


İbnü'l-Mutahhar el-Hılli Cemaleddin Hasan ibn Yusuf ibn Ali, (726 /1375), el-Kavaidü'l-Celiye fi Şerhi Risaleti'ş-Şemsiye, Adana İL. H., 242b-282b s., 000177.


Halil b. Muhammed el-Rizavi, (759/1358), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye li'l-Kutb, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 40 vr., Atıf Efendi K., 001637.


Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, 766/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Beyazıt Dev. K., Merzifonlu K. M., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1a-69b vr., 000373.


Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, 766/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Beyazıt Dev. K., Beyazıt,-- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 18b-23a vr., 007972.


Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, 766/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Beyazıt Dev. K., Merzifonlu K. M., BYZ. Dev., Beyazıt, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 59b-65a vr., 007972.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 66/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd, -- [y.y.] : Yazma, 836. 132 vr., 004373.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 766/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 004366.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 766/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 43 vr., 004386.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 766/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 23b-103a vr., 004386.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 766/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 23b-103a vr., 005940.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 756/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 168 vr., 004274.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 756/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 150 vr., 004237.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 756/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye BYZ. DEVLET, Beyazıd, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 53 vr., 004367.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 756/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 59 vr., 004374.


Kutb et-Tahtani Kutbeddin Muhammed b. Muhammed, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi şerhi'r-Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 52 vr., 004375.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 756/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 85 vr., 004384.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 756/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 73 vr., 004385.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 756/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 51 vr., 004400.


et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, 756/1365, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 8 vr., 004401.


Kutbeddin et-Tahtani, Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah er-Raz, 766, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi şerhi'ş-şemsiye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi -- [y.y.] : Yazma, 951. 115 vr., 002190.


Kutbeddin et-Tahtani, Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, 766, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıye fi şerhi'ş-şemsiye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi -- [y.y.] : Yazma, 981. 83 vr., 002191.


Kutbeddin et-Tahtani, Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, 766, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıye fi şerhi'ş-şemsiye BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi, -- Malatya : Yazma, 878. 171 vr., 002192.


Kutbeddin et-Tahtani, Muhammed b. Muhammed er-Razi, 766, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi şerhi'ş-şemsiye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 69b-133a vr., 002241.


Kutbeddin et-Tahtani, Muhammed b. Muhammed er-Razi, 766, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıye fi şerhi'ş-şemsiye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi -- [y.y.] : Yazma, 981. 83 vr., 002245.


Kutbeddin et-Tahtani, Muhammed b. Muhammed er-Razi, 766, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıye fi şerhi'ş-şemsiye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 114b-162a vr., 002247.


Kutbeddin et-Tahtani, Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah er-Raz, 766, Tahrirü'l-Kavaidü'l-Mantıkıye fi şerhi'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi -- İstanbul : [y.y.], 1259. 180s., 003383.


Razi, Kutbeddin et-Tahtani Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, 766/1364, Tahrizü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhu'r-Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 69 vr. 17satır;180x130;115x75, 009627.


Razi, Kutbeddin et-Tahtani$-Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, 766/1364, Tahrirü'l-Kavaidü'l-Mantıkıyye fi şerhi'r-Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 89 vr., 15satır;210x150;150x80, 009641.


Razi, Kutbeddin et-Tahtani$-Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, 761/1359, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhi'r-Risaletü'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, 1080/1669. 121 vr., 16satır;200x150;140x70, 009646.


Razi, Kutbeddin et-Tahtani$-Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, 766/1364, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhu'r-Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, 986 /1578. 86 vr., 15satır;200x120;120x70, 009658.


Razi, Kutbeddin et-Tahtani$-Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, 766/1364, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi şerhu'r-Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd, -- [y.y.] : Yazma, 965 /1557. 86 vr., 11satır;175x125;110x60, 009689.


Razi, Kutbeddin et-Tahtani$-Muhammed b. Ebu Abdullah, 766/1364, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye şerhu'r-Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, 1111/1699. 79 vr. 17satır;210x140;140x65, 009490.


Razi, Kutbeddin et-Tahtani Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, 766/1364, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye şerhu'r-Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 75 vr. 21satır;190x120;135x55, 009695.


Razi, Kutbeddin et-Tahtani$-Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, 766/1364, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye şerhu'r-Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd, -- [y.y.] : Yazma, 953 /1546. 9-57 vr., 15satır;175x120;110x60, 009696/2.


Razi, Kutbeddin et-Tahtani Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi şerhu'r-Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 72-116 vr. 17satır;215x150;145x75, 009705/2.


Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, 766/1364, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, SÜLEYMANİYE, Amcazade Hüseyin (tüyatok)-- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1b-34b vr., 000338.


Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, 766/1364 Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, SÜLEYMANİYE, Amcazade Hüseyin (tüyatok), -- [y.y.] : Yazma, 1428. 133 vr., 000339.


Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, 766/1364, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, SÜLEYMANİYE, Nazif Efendi (tüyatok), -- [y.y.] : Yazma, 1540. 1b-61b vr., 000041.


Kutbü't-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, 766/1364, Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Abdülgani Ağa, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, 1272/1856. 180 s., 000265.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, 766/1364, Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Amcazade Hüseyn, -- [y.y.] : Yazma, 831. 134 vr., 000339.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, 766/1364, Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, A-Tekelioğlu -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 39 vr., 000338.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, 766/1364, Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, A-Tekelioğlu -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1b-51b vr., 000880.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1364), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 26-73 vr., 002547.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1364), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 71-165 vr., 002552.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1364), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, (884), 1-56 vr., 002549.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1364), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, (755), 1-76 vr., 002551.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1364), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, (795), 123 vr., 002553.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1364), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 189 vr., 002546.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1364), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, (973), 1-71 vr., 002548.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1364), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, (787), 28-154 vr., 002550.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1364), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 65-106 vr., 002506.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766/1364), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- Ankara : Yazma, (1122) ,119-196 vr., 004834.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766/1365), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Bağdatlı Vehbi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 168 vr., 002154.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766/1364), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 228 vr., 001412.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766/1364),

Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye fi't-Tasdikat, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, (954 /1547), 81 vr., 001414.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766/1364),

Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 63 vr., 001411.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766/1364),

Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 39 vr., 001413.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, Süleymaniye, Celal Ökten, -- İstanbul : [y.y.], [t.y.] 84 s., 000120.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Celal Ökten, -- İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, [t.y.], 178 s., 000343.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu, Abdullah, (766/1365), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Çelebi Abdullah, -- [y.y.] : Yazma, (799 /1397), 76 vr., 000213.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766/1365),

Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Darülmesnevi, -- İstanbul : [y.y.], (1264/1786), 180 s., 000356.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Denizli, -- [y.y.] : Yazma, (1175/1762), 1-20 vr., 000239.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Denizli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-58 vr., 000243.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Denizli, -- [y.y.] : Yazma, 987 /1579. 33 vr., 000234.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Denizli, -- [y.y.] : Yazma, (981/1573), 60 vr., 000227.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Denizli, -- [y.y.] : Yazma, (1242/1826), 44-77 vr., 000088.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Denizli, -- [y.y.] : Yazma, (1181/1767), 1-106 vr., 000268.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Düğümlü Baba, -- İstanbul : Yazma, (977 /1569), 105 vr., 000595.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Düğümlü Baba, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1281/1864), 151 s., 000590.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Erzincan, -- [y.y.] : Yazma, (1125/1713), 82b-162b vr., 000077.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), et-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, Fatih, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 17-26 vr., 005393.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), et-Tasavvurat mine'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 36 vr., 003343.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 133 vr., 003344.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 146 vr., 003345.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 85 vr., 003346.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 71 vr., 003347.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 114 vr., 003348.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 9-37 vr., 003349.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766),

Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- İstanbul : Mekteb-i Hayriyye Matbaası, (1281), 264 s., 003350.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1259), 180 s., 003351.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Gelibolulu Tah., -- İstanbul : [y.y.], (1269), 89 s., 000067.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Beşir Ağa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1-60 vr., 000422.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1-25 vr., 005748.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef. , -- [y.y.] : Yazma, (1216), 113 vr., 005761.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhü't-Tasdikat mine'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 35 vr., 005773.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu't-Tasdikat mine'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 64 vr., 005782.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef., -- Bolu : Yazma, (906), 1-110 vr., 005805.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, Hacı Mahmud Ef., -- İstanbul : [y.y.], [t.y.], 178 s., 005754.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 142 vr., 005783.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef., -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1259), 180 s., 001702.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), et-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hafid Ef., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 24-36 vr., 000447.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hafid Ef., -- [y.y.] : Yazma, (787), 1-102 vr., 000173.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Halet Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1-42 vr., 000497.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), et-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Halet Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 44 vr., 000495.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), et-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Halet Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 37 vr., 000496.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), et-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Halet Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 105 vr., 000501.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hamidiye, -- [y.y.] : Yazma, (997), 137 vr., 000818.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Harput, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1-117 vr., 000176.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hüsrev Paşa, -- [y.y.] : Yazma, (1201), 102 vr., 000211.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hüsrev Paşa, -- [y.y.] : Yazma, (984), 44 vr., 000211


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, 766, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, İbrahim Efendi, -- İstanbul : Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası, (1290), 153 s., 000552.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, 766, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜLEYMANİYE, İz. Mustafa Ef., -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1281), 151 s., 000065.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., İzmirli İ. Hakkı, -- [y.y.] : Yazma, (1144), 112 vr., 000405.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766),

Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., İzmirli İ. Hakkı, -- İstanbul : Ahmed Efendi Matbaası, [t.y.] 178 s., 001688.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766),

Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., İzmirli İ. Hakkı, -- İstanbul : Ali Rıza Efendi Matbaası, (1274), 160 s., 001692.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766),

Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., İzmirli İ. Hakkı, -- İstanbul : Yazma, [t.y.] 136 vr., 001693.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766),

Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., İzmirli İ. Hakkı, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1281), 151 s., 000064.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Şerhu Tasdikati'ş-Şemsiyye, SÜL., Kadızade Burhan, -- [y.y.] : Yazma, 1269. 67 vr., 000053.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Kadızade Burhan, -- İstanbul : Yazma, (1113), 84 vr., 000069.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Kadızade Burhan, -- İstanbul : [y.y.], (1300), 174 s., 000136.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Kasidecizade, -- İstanbul : Yazma, (1191), 167 vr., 000473.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Kılıç Ali Paşa, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1264), 180 s., 000669.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Kılıç Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 149 vr., 000670.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Dibace Şerhü'ş-Şemsiye, SÜL., Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 138-139 vr., 003031.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Şerhü'r-Risaletü'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidü'l-Mantıkiye, SÜL., Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-51 vr., 002650.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜL., Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 93-145 vr., 002581.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 34-36 vr., 002584.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 32-116 vr., 002693.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 92 vr., 002656.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-3 vr., 002617.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Laleli, -- [y.y., t.y.] 1-2 c. (45;85 s.), 002651.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 51 vr., 002653.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 72 vr., 002654.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 118 vr., 002652.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Mehmed Ağa Camii, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1264), 180 s., 000144.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Mehmed Ağa Camii, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1264), 180 s., 000145.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Mesih Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-38 vr., 000079.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Mihrişah Sultan, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 41 vr., 000328.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, SÜL., Murad Buhari, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 20-70 vr., 000294.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Nazif Paşa, -- [y.y.] : Yazma, (947), 1-61 vr., 000041.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Nazif Paşa, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1269), 180 s., 001346.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Nazif Paşa, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1265), 180 s., 001340.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Pertevniyal, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-52 vr., 000579.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Pertevniyal, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-143 vr., 000571


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Pertevniyal, -- İstanbul : [y.y.], (1272), 180 s., 000593.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Bahru'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, SÜL., Nuri Arlasez, -- [y.y., t.y.] 98-162 s., 000168.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Reşid Efendi, - [y.y.] : Yazma, (895), 66 vr., 001170.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi (766), Tahrirü'l-Kavaidü'l-Mantıkiye fi Şerhiu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜL., Reşid Efendi, -- [y.y.] : Yazma, (1225), 123 vr., 001217.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Serez, -- [y.y.] : Yazma, (1206), 67 vr., 002165.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Serez, -- [y.y.] : Yazma, (1126), 126 vr., 002166.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Serez, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 84 vr., 002167.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Serez, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 50 vr., 002168.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Serez, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 71 vr., 002223.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Serez, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 51 vr., 002244.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Serez, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 135 vr., 002229.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Serez, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 29-71 vr., 003903.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Servili, -- [y.y.] : Yazma, (1118), 82-181 vr., 000199


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Servili, -- [y.y.] : Yazma, (875), 194 vr., 000216.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Servili, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1264), 180 s., 000217.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Servili, -- LİT -- İstanbul : [y.y.], (1269), 4-89 s., 000218.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Servili, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1266), 4-89 s., 000219.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Servili, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1272), 4-160 s., 000220.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), ahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Süleymaniye, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1272), 4-160 s., 000221.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜL., Süleymaniye, -- [y.y., t.y.] 121, 13 s., 000808.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜL., Süleymaniye, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 138 vr., 000808.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Süleymaniye, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 23-71 vr., 000805


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Bahru'l-Kavaidü'l-Mantıkiye fi Şerhiü'r-Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Şehid Ali Paşa, -- Yenikarasu : Yazma, (973), 73 vr., 001793.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 37 vr., 001794.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Şehid Ali Paşa, -- [y.y. : y.y.], (869), 110-270 s., 001754.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Şehzade Mehmed, -- [y.y.] : Yazma, (878), 1-44 vr., 000076.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Şehzade Mehmed, -- [y.y.] : Yazma, (803), 1-44 vr., 000077.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Tırnovalı, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] ,167 vr., 001300.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Şerhu Tasdikati'ş-Şemsiyye, SÜL., Tırnovalı, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 92 vr., 001323.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Tırnovalı, -- [y.y.] : Yazma, (1237), 84 vr.,

001251.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 111b-151a vr., 002687.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye (dibace), SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 2 vr., 001792.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, (1225), 1-83 vr., 001273.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, (820), 89 vr., 001832.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, (959), 11+63 vr., 002138.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, (1202), 37-60 vr., 001300.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, (1205), 71-117 vr., 001300.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 54-72 vr., 002048.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- Ereğli : Yazma, (1117), 82 vr., 001777.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Tahrirü'l-Kavaidü'l-Mantıkiye fi Şerhiu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, (959), 48 vr., 000927.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahrirü'l-Kavaidü'l-Mantıkiye fi Şerhiu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, (790), 259 vr., 000963.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahrirü'l-Kavaidü'l-Mantıkiye fi Şerhiu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, (1108), 13-145 vr., 000976.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şemsiye Tasdikat, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 74a-86 vr., 002687.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye -Tasdikat-, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y., t.y.] 72 s., 000403.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Haşiye ala Şerh Risaletü'ş-Şemsiye, SÜL., Yeni Cami, -- [y.y.] : Yazma, (1075), 76-167 vr., 000780.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜL., Yeni Cami, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-77 vr., 000780.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜL., Yeni Cami, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 125 vr., 000779.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜL., Yeni Cami, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 120-164 vr., 000782.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yeni Medrese, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 142 vr.,

001857.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yeni Medrese, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 39 vr., 001859.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yeni Medrese, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1272), . 180 s., 001858.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yozgat, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 89-109 vr., 000826.


Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yozgat, -- İstanbul : Yahya Efendi Matbaası, [t.y.] - c. (178 s.) -- (-), 000498.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yozgat, -- [y.y.] : Yazma, 847. 75 vr., 000703.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Ebu Abdullah, (766), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., Yozgat, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 66 vr., 000525.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Şerhu'ş-Şemsiye fi Kavaidi'l-Mantıkıyye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, 1240. 56b-119a vr. 19-22 St;170x123;198x155, 003496/3.

Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed, Şerhu'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkiye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 18b-81b vr. 17 St;145x73;214x152, 003529/2.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, Tahirü'l-Karaidi'l-Mantıkiye Feşerhi'ş-Şemsiye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 39b vr. 17 St;137x67;202x135, 003983/1.

Kutbü't-Tahtani, Kutbuddin Muhammed b. Muhammed er-Razi, (766), Tahrirü'l-Kavaidü'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiye, SÜL., Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, 1090. 52 vr. 19 St;205x153;140x64, 004190.

Kutbüddin er-Razi, Ebu Abdullah Muhammed b. Mahmud et-Tahtani, Ebu Abdullah, (766 /1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiyye,Nurosmaniye, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1 c. (68 vr.), 005084.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, Nurosmaniye, -- İstanbul : Ahmed Efendi Matbaası, [t.y.] 1 c. (178 s.), 004656.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, H. Selim Ağa, Hacı Selim Ağa, -- Medine : Yazma, (799), 124 vr., 000716.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, H. Selim Ağa, Hacı Selim Ağa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 19-117 vr., 000718.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, H. Selim Ağa, Hacı Selim Ağa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 150 vr., 000720.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, H. Selim Ağa, Hüdai Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 65 vr., 001547.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜL., H. Selim Ağa, Hüdai Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 128 vr., 001551.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, H. Selim Ağa, Hüdai Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 54 vr., 001532.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), SÜL., Süleymaniye, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, H. Selim Ağa, Hüdai Efendi, -- İstanbul : Yahya Efendi Matbaası, (1288), 176 s., 001567.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, Hacı Selim Ağa, Kemankeş, -- [y.y.] : Yazma, (1056), 1-43 vr., 000341.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), et-Tasavvurat Şerhu'ş-Şemsiyye, Hacı Selim Ağa, Kemankeş, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 67 vr., 000340.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), et-Tasdikat Şerhu'ş-Şemsiyye, Hacı Selim Ağa, Kemankeş, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 85 vr., 000342.

Kutbüddin er-Razi, Ebu Abdullah Muhammed b. Mahmud et-Tahtani, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, Köprülü, Fazıl Ahmed Pş., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 40 vr., 000914.

Kutbüddin er-Razi, Ebu Abdullah Muhammed b. Mahmud et-Tahtani, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, Köprülü, Mehmed Asım Bey, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 65 vr., 000330.

Tahtani Kutbüddin Muhammed b. Muhammed, (766), Tahriru'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, Kayseri Rşd., Raşid Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 68b-222a vr., 000862.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiye, Milli Ktp., -- [y.y.] : Yazma, (1479), 139 vr., 000860.

et-Tahtani, Ebu Abdullah Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Ra, Ebu Abdullah, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, Çorum İl. H., -- [y.y.] : Yazma, (919), 49 vr., 002549/2.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İl. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 57 vr., 000627.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İl. H., -- [y.y.] : Yazma, (1762), 1a-120b vr., 000635.


Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H.,-- [y.y.] : Yazma, (1555), 92 vr., 000880.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 64 vr., 001393 .

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- [y.y.] : Yazma, (1552), 158b-204b vr., 001105.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H.,-- [y.y.] : Yazma, (1690), 1b-56b vr., 000888.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H.,. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 12b-39b vr., 001854.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H.,. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 47 vr., 001687.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- Koruklar : Yazma, (1808), 1a-122b vr., 001687.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1b-44a vr., 001506.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 70b-127a vr., 000889.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 66b-104b vr., 001854.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 94b-179b vr., 001699.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- [y.y.] : Yazma, 1750. 29b-108a vr., 001051.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H.,. -- [y.y.] : Yazma, (1478), 1b-32a vr., 001025.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1b-57b vr., 001015.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- Amasya : Yazma, [t.y.], 114b-195a vr., 000903.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 48b-138b vr., 001506.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H.,-- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 122 vr., 000997.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H.,. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 47b-83b vr., 000903.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H.,. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 30b-50b vr., 000953.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Amasya İL. H.,-- İstanbul : Yazma, (1575), 1b-53a vr., 000902.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahiru'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Adana İL. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 25b-80b vr., 001119.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Adana İL. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 136a-137b vr., 000972.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Adana İL. H., -- [y.y.] : Yazma, (1803), 1b-91b vr., 003952.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Adana İL. H., -- İstanbul : Yazma, (1493), 1b-80a vr., 001105.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Adana İL. H.,-- [y.y.] : Yazma, (1670), 1b-135a vr., 000355.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Adana İL. H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 24 vr., 000567.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Adana İL. H., -- [y.y.] : Yazma, (1671), 16b-47a vr., 000850.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed et-Tahtani er-Razi, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiye, Elmalı Halk, -- [y.y.] : Yazma, (1655), 1b-36b vr., 002839.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed et-Tahtani er-Razi, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiye, Elmalı Halk, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1b-3a vr., 002837.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed et-Tahtani er-Razi, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiye, Elmalı Halk, -- [y.y.] : Yazma, (1698), 79b-113b vr., 000090.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiye, Tekeli Halk, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 9b-60b vr., 000800.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiye, Tekeli Halk, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1b-91b vr., 000880.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiye, Tekeli Halk, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 6b-13b vr., 000545.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiye, Tekeli Halk, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 174b-178b vr., 000896.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1365), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'ş-Şemsiye, Tekeli Halk, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1b-55a vr., 000499.

Kutbüddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (766/1364), Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkiye fi Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye, Gümüşhacıköy, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1b-43b vr., 000013.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (496-766/1295-1364), Levamiu’l-esrar fi şerhi metaii’l-envar,Burdur İL Halk, -- [y.y., t.y.] I+90 y.,19 st., 185x135, 130x70 Talik; rutubet lekeli krem rengi kağıt. Şemseli, köşebentli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir, 000420.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Razi et-Tahtani, (694-766/1295-1364), Tahrirü’l-kavaidi’l-mantıkiye fi şerhi’r-risaleti’ş-şemsiye, Burdur İL Halk,-- [y.y., t.y.] 93 y. ; 17 st., 205x145, 130x65 Talik; rutubet lekeli, suyolu filigranlı kağıt. Sırtı ve sertabı meşin, miklebli, bej kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir, 000498 .

Kutbuddin er-Razi et-Tahtani eş-Şirazi, (766/1365), Tahriru’l-Kavaidi’l-Mantıkıyye fi Şerhi’r-Risalei’ş-Şemsiyye, Trabzon İL Halk, -- [y.y., t.y.] 1a-124b vr. 15 satır; 200x100; 137x56 mm., 000309.

Kutbuddin er-Razi et-Tahtani eş-Şirazi, (766/1365), Tahriru’l-Kavaidi’l-Mantıkıyye fi Şerhi’r-Risalei’ş-Şemsiyye, Trabzon İL Halk, -- [y.y., t.y.] 1a-58b vr. 15 satır; 210x137; 127x62 mm., 000382-01.

Kutbuddin er-Razi et-Tahtani eş-Şirazi, (766/1365), Tahriru’l-Kavaidi’l-Mantıkıyye fi Şerhi’r-Risalei’şemsiyye, Trabzon İL Halk, -- [y.y., t.y.] 1a-67a vr. 17 satır; 216x152; 145x80 mm., 000434-01.

Kutbuddin er-Razi et-Tahtani eş-Şirazi, (766/1365), Tahriru’l-Kavaidi’l-Mantıkıyye fi Şerhi’r-Risalei’şemsiyye, Trabzon İL Halk, -- [y.y., t.y.] 55a-82b vr. 17 satır; 216x152; 145x80 mm., 000386-02.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Şerhu'r-risâleti'ş-şemsîye fî'l-kavâ'idi'l-mantıkîye, Kastamonu Yek.,-- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 15b-78a yk. ; 21 st.; 135x65-205x145 mm. (Arap-Nestalik), Taç filigranlı, Çaharkuşe meşin, mıklebli, ebru cild. (kale) (ekulu) sözcükleri ve keşideleri kırmızıyla, kenarlar açıklamalı, KHK1051/03.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Tasavvurat, Ali Şakir b. Aşçizade, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, 1133 (1720). II-36a yk. ; 19 st.; 225x162-140x75 mm. (Arap-Talik), Açık krem rengi birleşik harf filigranlı, Soluk kahverengi şemseli, zencirekli, köşebentli, mıklebli, mıklebli, meşin cilt. 1b'de yazılar müzehheb ve kırmızı çift cetvel içinde, diğerleri kırmızı cetvel içinde sçz başları ve yazı üzerindeli çizgiler kırmızı. I1a'da Türkçe bir kayıt yer almaktadır. Birçok sahife kenarlarında açıklamalar ve notlar vardır. Eser içinde şukkalar bulunmaktadır. 37. yaprak boş. Numaniye medresesinden intikal. 07 El. 2806/1 sıra no: 711, KHK1239/01.

Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtanî, (öl. 694-766/1295-1365), Tahrîru'l-kavâ'idi'l-mantıkîye fî şerhi'r-risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- İstanbul : Yazma, [t.y.], 1b-49b yk. ; 13 st.; 185x125-120x60 mm. (Arap-Talik), Üzüm salkımı filigranlı, Sırtı kahverengi bez, sertabı kahverengi deri, yıpranmış mıklebli, mukavva cild. Cetveller ve söz başları kırmızı. Sıdkıye med. gelmiştir. 07 Tekeli 2366, KHK1304/01.

Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtanî, (öl. 694-766/1295-1365), Tahrîru'l-kavâ'idi'l-mantıkîye fî şerhi'r-risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, 1162 (1748). 51b-60a yk. ; 17 st.; 185x125-135x60 mm. (Arap-Talik), Taç arma filigranlı, Sırtı kahverengi bez, sertabı kahverengi deri, yıpranmış mıklebli, mukavva cild. Söz başları kırmızı, şirazesi bozulmuş, kimi formalar dağınık halde. 61a-70a tasavvurat'tan bir bölüm yazılmıştır. Sıdkiye med. gelmiştir. 07 Tekeli 2370, KHK1304/02.


Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Tahrîru'l-kavâ'idi'l-mantıkîye fî şerhi'r-risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1b-49b yk. ; 11 st.; 200x145-115x70 mm. (Arap-Nesih), Kap kaçak, Çeşitli yerlerinden deri ile yamanmış, mıklebli, ebru kağıt kaplı cild. Söz başları kırmızı. 1b-8a arası kesilmiştir. 1a'da Hasan sabri Boluvi Efendi'ye ait mülkiyet kayıd ve mührü vardır. Top. A. Yaz. III. 675 01 Adana 242, Nesih Kırması, KHK1309/01.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Şerhu risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, 953 (1545). 152 yk. ; 13 st.; 212x133-136x65 mm. (Arap-Talik), Çapa birleşik harf filigranlı beyaz, Sırtı siyah meşin üstü sarı ve kenarları mavi kağıt kaplı, yıpranmış ve kısmen kenarı kopmuş mıklebli, mukavva cild. Mıklebin sırtı da siyah meşin. Söz başları ve bazı harfler kırmızı. Eserin 130a'dan sonraki sahifelerinde yazılar kırmızı cetveller içinde. 1a'da Hayalı'den bir nakil, bazı notlar ve Türkçe olarak 1298/1880-81 tarihli bir kayıt vardır. Birçok sahife kenarlarında nakiller ve açıklamalı vardır. Eser 675/1276’da ölen Nacm ed din Ali b. Omar al kazvini al Katibinin Risala aş-Şamsiya adlı mantık risalesinin şerlerinden biridir. 1a da mor bir vakıf mühür ile ay şeklinde 1283/1866-67 tarihli okunmayan bir mühür, sonda 152 b da mor bir vakıf mührü ile Kastamonu da Şeyh Ahmed Süleyman'ın 1295/1878 tarihli büyük vakıf mührü vardır. Halidiye medresenden intikal. Top. S. M. K. A. Y. K. Cild 3, sahife 676 sayı 687, KHK13303.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Tahrîru'l-kavâ'idi'l-mantıkîye fî şerhi'r-risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek.,-- [y.y.] : Yazma, 946 (1538). 78 yk. ; 11 st.; 152x105-85x60 mm. (Arap-Talik), Abâdî Sırtı, sertabı kenarları bordo deri, mukavva, mıklebli cild. Sözbaşı kırmızı. Sözüstleri kırmızıyla çizili. Numaiye medresesinden gelmiştir. TOPAYAZ. C. III. S. 676, KHK2091.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Levâmi'u'l-esrâr şerhu metâli'i'l-envâr, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, 746 (1345). 165 yk. ; 23 st.; 165x95-233x155 mm. (Arap-Nestalik), Baş yapraklar birleşik harf filigranlı sonrası abâdî, İran işi salbek şemse, zencirekli ve mıklebli meşin cild (kale) (ekul) sözcükleri ve keşideleri kırmızıyla, kenarlar matlablı. Siraceddin Urmevi'nin mantık kitabına yazılan şerhtir. Başta fihristi vardır. Fihrist sonrası beş yaprak beyaza boştur. Başta ve sonda sade vakıf ibareli ve resmi mühürler basılıdır, KHK2273.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Şerhu risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, 900 (1494). 167 yk. ; 15 st.; 185x120-125x70 mm. (Arap-Talik), Abâdî, Kurt yenikli, şemseli, siyah deri cild, (Kale) ve (Okulu) sözcükleri kırmızıyla. TÜYATOK. 02. A. 26. (01 Hk. 231'de de var), Kırma Talik, KHK2590.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364) Tahrîru'l-kavâ'idi'l-mantıkîye fî şerhi'r-risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, 970 (1562). 74 yk. ; 13 st.; 178x155-110x50 mm. (Arap-Talik), Abâdî, Çaharkuşe meşin, alt kenarları yırtık, şirazesi dağınık, mıklebli cild, (Kale) ve (Okulu) sözcükleri ve cetvelleri kırmızıyla, kenarlar ile satır araları açıklamalıdır. Şeyh Ahmed Siyahi vakfı olup mührü Zahriyede basılıdır. Sonda (bende-i Huda Mustafa mührü basılıdır), KHK2618.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Tahrîru'l-kavâ'idi'l-mantıkîye fî şerhi'r-risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, 974 (1566). 58b-146b yk., 11 st.; 187x120-110x50 mm. (Arap-Nesih), Haç arma filigranlı, Çaharkuşe meşin, örselenmiş ebru cilt. (Kale) ve (Okulu) sözcükleri ile çift cetvelleri kırmızıyla, kenarlar açıklamalı. 147ab'de Abdülmuti b. Ahmed Adevi'nin "Alaka" adlı mantık eserinin iki sayfası vardır. 148ab ve 149a beyaza boştur. 58a'da Şeyh Muhammed'im temellük kaydı vardır. 07 Tekeli 2366-2370, Talik, Celî Nesih, KHK2637/04.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Şerhu's-Şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 1b-5ayk. ; 21 st.; 210x155 mm. (Arap-Talik), Taç arma filigranlı, Sırtı kahverengi bez, yıpranmış, mukavva cilt, cetveller kırmızı, şirazesi bozulmuş, formalar dağınık halde. Sıdkiye Medresesinden gelmiştir, KHK297/01.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Tahrîru'l-kavâ'idi'l-mantıkîye fî şerhi'r-risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 7a-9ayk. ; 17 st.; 210x155-124x60 mm. (Arap-Nesih) ,Taç arma filigranlı, Sırtı kahverengi bez, yıpranmış, mukavva cilt, cetveller kırmızı, şirazesi bozulmuş. Sıdkiye Medresesinden gelmiştir. TÜYATOK 07 El. 701, KHK297/02.

İzzeddin Yûsuf b. Mahmûd er-Râzî et-Tahtânî, (773/1371'de sağ), Şerhu kenzi'd-dekâ'ik, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 191 YK. yk. ; 17 st.; 265x183-215x150 mm. (Arap-Nesih), Esmer, kalın, kurt yenikli rütübet lekeli, abâdî, Selçuk şemse, bordür zincirek ve köşebendli, mıklebli kahverengi mesin cild. Söz başları kırmızıdır. Eser Kitabi'l büyu'dan başlayarak Kitabi'l-faraiz'de sona ermektedir. L'da Abid Sadeddin'e ait Receb 897/1492 tarihli bir ölüm kaydı vardır. Gene la da Kitabın değeri yazılıdır. Eser, Abdallah b. Ahmed An Nasari'nin (öl. 710/1310) Kanz ad dakaik adlı eserinin şerhidir. K. Z. cild 2, sah. 1516-1517. Top. S. M. K. A. Y. K. cild 2 sayı 3965'te, ihtiva ettiği fasıllara göre kitabın eserin ikinci cildini teşkil ettiği anlaşılmaktadır. la ve 19'la de birir vakıf mührü vardır. 2. Cilt, KHK3029.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Şerhu risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, 1238 (1821). 1b-36b yk. ; 15 st.; 212x150-140x75 mm. (Arap-Talik), İsim ve marka filigranlı, Söz başları kırmızı, sırtı ve sertabı kahverengi meşin, mıklebli, desenli kağıt kaplı, kalın mukavva cild. Merdiye Medresesinden alınma. Top. A. Yaz. C. III. S. 676, KHK327/01.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Tahrîru'l-kavâ'idi'l-mantıkîye fî şerhi'r-risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 19b-152a yk. ; 15 st.; 205x153-130x80 mm. (Arap-Talik), Kap kaçak, Sırtı yıpranmış deri, mukavva cild. Söz başları kırmızı, şirazesi bozulmuş, formalar dağınık halde. TOPAYAZ. C. III. S. 676, KHK3792/02.

Kutbeddin Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Tahrîru'l-kavâ'idi'l-mantıkîye fî şerhi'r-risâleti'ş-şemsîye Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 11b-69b yk. ; 13 st.; 115x55-210x140 mm. (Arap-Nestalik), El filigranlı, Şirazesi dağınık, kopuk mıklebli cild, (kale)ve (okulu) sözleri kırmızıyla, çift kırmızı cetvelli, kenarlar ve satır araları açıklamalı. 30-31 arasındaki yaprak düşmüştür. Sonda Yusuf b. Resul'un mülkiyet kaydı vardır, KHK422/02.

Kutbeddin Muhamm ed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî, (694-766/1295-1364), Tahrîru'l-kavâ'idi'l-mantıkîye fî şerhi'r-risâleti'ş-şemsîye, Kastamonu Yek., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 16a-55b yk. ; 16 st.; 220x160-135x60 mm. (Arap-Talik), İnce abâdî, Ciltsizdir. Sırtı kağıt. Sonu noksandır. Sonda namaz hakkında bir yaprak vardır. Top. A. Yaz. III. c. 676. S., K512/03.el-Cürcani, es-Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiye ala şerhu Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi, -- [y.y.] : Yazma, 883. 59 vr., 003384.el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed el-Hüseyni, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye,

SÜLEYMANİYE, Amcazade Hüseyn, [y.y.] : Yazma, [t.y.] 130 vr., 000326.el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi Kutbuddin

ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, A-Tekelioğlu, -- [y.y., t.y.] 53b-114b s., 000880.el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye,

SÜLEYMANİYE, A-Tekelioğlu, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-78 vr., 000464.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, A-Tekelioğlu, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 90 vr., 000621.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Bağdatlı Vehbi , -- [y.y.] : Yazma, (1030), 81 vr., 000881.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 101-108 vr., 001165.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye (haşiye-i Küçük), SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, (881/1476) 61 vr., 001411.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah,, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 61-130 vr., 001409 .

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah,, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 89 vr., 001391.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 69 vr., 001392.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Çelebi Abdullah, -- [y.y.] : Yazma, 840 /1436. 151 vr., 000194.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi Kutbuddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Çorlulu Ali Pş., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 68 vr., 000321.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-

Şemsiyye li'l-Kutbi't-Tahtani, SÜLEYMANİYE, Darülmesnevi , -- [y.y.] : Yazma, (1183/1769), 94 vr., 000324.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Darülmesnevi , -- [y.y.] : Yazma, (1223/1808), 31 vr., 000324.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Denizli , -- [y.y.] : Yazma, (1225/1810), 1-14 vr., 000263.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye li't-Tahtani, SÜLEYMANİYE, Denizli , -- [y.y.] : Yazma, (1264/1848), 23-86 vr., 000436.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Erzincan , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1b-80b vr., 000077.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Esad Efendi , -- [y.y.] : Yazma, (914/1508), 63 vr., 001949.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 114-204 vr., 003348.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 89 vr., 003245.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 128 vr., 003246.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 134 vr., 003247.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 55 vr., 003248.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 110 vr., 003249.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan(816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 39 vr., 003250.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 98 vr., 003255.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 141 vr., 003254.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 78 vr., 003253.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih , -- İstanbul : [y.y.], (1260), 147 s., 003252.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 72 vr., 003251.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- İstanbul : [y.y.], (1260), 147 s., 003256.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, (942), 80 vr., 003258.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1260), 147 s., 003259.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, (942), 60 vr., 003280.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 104-188 vr., 005414.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan(816), Haşiye ala Kısmi't-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef. , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 25 vr., 006523.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi Kutbuddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef. , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 201-215 vr., 005775.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, İbrahim Efendi , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 133 vr., 000558.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Kadızade Mehmed, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 93 vr., 000327.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Kadızade Mehmed, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 77 vr., 000331.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli , -- [y.y., t.y.] 23-107 s., 002171.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli , -- [y.y.] : Yazma, 785. 73-92 vr., 002654.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan (816), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli , -- [y.y.] : Yazma, 970. 30-62 vr., 002655.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 117-140 vr., 002693.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Mesih Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 82 vr., 000078.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Haşiyeti Küçük li-Şerhi'ş-Şemsiyye (tasavvurat), SÜLEYMANİYE, Mihrişah Sultan, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 42-70 vr., 000328.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Pertevniyal , -- [y.y.] : Yazma, (842), 144-225 vr., 000522.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Pertev Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 58-81 vr., 000367.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Pertev Paşa , -- [y.y.] : Yazma, (966), 42 vr., 000368.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Süleymaniye, -- [y.y.] : Yazma, 1280. 85 vr., 000801.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa , -- [y.y.] : Yazma, (869), 1-109 vr., 001754.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-63 vr., 001755.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa , -- [y.y.] : Yazma, (1105), 38-100 vr., 001794.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Risaletü'ş-Şemsiyye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 6-11 vr., 002756.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ale't-Tasavvurat Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 52 vr., 000035.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Şemsiyye Haşiyesi, SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 100 vr., 001410.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan , (816), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 71-88 vr., 002049.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yeni Cami , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-39 vr., 000782.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yozgat , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-64 vr., 000623.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yozgat , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-119 vr., 000750.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yozgat , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1b-69b vr., 000544.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yozgat , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 88b-120b vr., 000719.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yozgat , -- [y.y.] : Yazma, (958), 1b-66b vr., 000801.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ale't-Tasavvurat Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yozgat, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-74 vr., 000462.

Cürcani, es-Seyyidüşşerif Ali b. Muhammed Haşiyetün ala Şerhi'ş-Şemsiye, SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 116-176 vr. 17, St;140x78;203x135, 003983/6.

Seyyid Şerif Ali b. Muhammed el-Cürcani, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 17-104 vr., 001623.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'l-Kutb li'ş-Şemsiyye, NUROSMANİYE , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1 c. (70yp vr.), 002743.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'l-Kutb li'ş-Şemsiyye, NUROSMANİYE , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1 c. (1b-59byp vr.), 002752.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'l-Kutb li'ş-Şemsiyye, NUROSMANİYE , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1 c. (185yp vr.), 002753.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'l-Kutb li'ş-Şemsiyye, NUROSMANİYE , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1 c. (11b-112ayp vr.), 002758.

Seyyid Şerif el-Cürcani Ali b. Muhammed, Haşiye ala Şerhu'ş-Şemsiyye, RAGIP PAŞA , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 131 vr., 000888.

Seyyid Şerif el-Cürcani Ali b. Muhammed, Haşiye Alü'ş-Şemsiyye, RAGIP PAŞA , -- [y.y.] : Yazma, (1097), 75 vr., 000889.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, H.SELİM AĞA, Hacı Selim Ağa , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 77 vr., 000700.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, H.SELİM AĞA, Hacı Selim Ağa , -- [y.y.] : Yazma, (943), 103 vr., 000699.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, H.SELİM AĞA, Kemankeş , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 121 vr., 000329.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, H.SELİM AĞA, Kemankeş, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 81 vr., 000330.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, H.SELİM AĞA, Kemankeş , müst. Receb b. Yusuf. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 141 vr., 000331.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, (816/1413), Haşiye ala Şerhi't-Tecrid li-Şemseddin el-İsfahani, KÖPRÜLÜ, Fazıl Ahmed Pş. , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 303 vr., 000800.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye li-Kutbiddin er-Azi, KÖPRÜLÜ, Fazıl Ahmed Pş. , -- [y.y.] : Yazma, (1013), 51-86 vr., 000920.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi't-Tecrid li-Şemsiddin el-İsfahani, KÖPRÜLÜ, Ahmed Paşa , -- [y.y.] : Yazma, (878), 233 vr., 000147.

Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 47-139 vr., 001604.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- İstanbul : Mekteb-i Harbiye Matbaası, (1278), 139 s., 001648.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET Ali Emiri Arabi , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 107-185 vr., 001622.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET Ali Emiri Arabi , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 95 vr., 001642.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET Ali Emiri Arabi , -- İstanbul : Matbaa-i Amire, (1273), 147 s., 001643.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- İstanbul : [y.y.], 1286. 131 s., 001644.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- Balıkesir : [y.y.], (1150), 1-58 s., 001645.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- İstanbul : Mekteb-i Sanayi Matbaası, (1307), 001646.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- İstanbul : Yahya Efendi Matbaası, (1289), 143 s, 001649.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed(816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- İstanbul : Necib Efendi Matbaası, (1302), 144 s., 001650.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- İstanbul : Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, 1314. 144 s., 001651.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- [y.y., t.y.] 147 s., 001652.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 109 vr., 001654.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri, Arabi , -- İstanbul : Cemal Efendi Matbaası, (1318), 160 s., 001655.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 81 vr., 001656.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiyetü's-Sugra ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 30-118 vr., 001733.

el-Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Şemsiyye Haşiyesi, MİLLET, Ali Emiri Arabi , -- Tahran : [y.y.], (1300), 155 s., 001629.

Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed(816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye Haşiye Kuçak, MİLLET, Feyzullah Efendi , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 66-106 vr., 002145.

Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, MİLLET, Feyzullah Efendi , -- [y.y.] : Yazma, (970), 106 vr., 001868.

Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed(816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, MİLLET, Feyzullah Efendi , -- [y.y.] : Yazma, (1010), 88 vr., 001869.

Cürcani Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed, (816), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, MİLLET, Feyzullah Efendi , -- İstanbul : Yazma, (891), 76-130 vr., 001886.

Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani, (1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLİ KTP., -- [y.y.] : Yazma, (1465), 78 vr., 005139.

Seyyid Şerif Cürcani, Şemsiye Haşiyesi, DİYAR.İL HALK, Diyarbak. Um. Ktp., -- [y.y.] : Yazma, (1109), 001790.

es-Seyyid Şerif Ali b. Muhammed el-Cürcani(816), Haşiyetü'ş-Şemsiyye, ZEYTİNOĞLU , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 98 vr., 000387.

es-Seyyid Şerif Ali b. Muhammed el-Cürcani, Haşiyetü'ş-Şemsiye, ZEYTİNOĞLU , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 82 vr., 000517.

es-Seyyid Şerif Ali b. Muhammed el-Cürcani, (816), Haşiyetü'ş-Şemsiye, ZEYTİNOĞLU , -- [y.y.] : Yazma, 911. 87 vr., 000615.

es-Seyyid Şerif Ali b. Muhammed el-Cürcani(816), Haşiyetü'ş-Şemsiyye, ZEYTİNOĞLU , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1+89-116 vr., 000615.

es-Seyyid Şerif Ali b. Muhammed el-Cürcani, (816), Haşiyetü'ş-Şemsiye, ZEYTİNOĞLU , -- [y.y.] : Yazma, (866), 130 vr., 001076.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Tahriri'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye fi Şerhi'ş-Şemsiyye, ÇORUM İL. H. , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 70 vr., 002549.

Seyyid Şerif Cürcani (nşr.), Seyyid-İ Şerif Cürcani ala Şerh Şemsiye, NEVŞEHİR D., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1- c. (98 vr.), 000415.

Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, ELMALI HALK, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 39b-118b vr., 002861.

Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, TEKELİ HALK, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 78 vr., 000473.

Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, TEKELİ HALK, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 76a-130a vr., 000410.

Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, TEKELİ HALK, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 53b-114b vr., 000880.

Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, TEKELİ HALK, -- [y.y.] : Yazma, 1552. 1a-72b vr., 000462.

Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, TEKELİ HALK , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1b-78b vr., 000464.

Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani, (740-816/1340-1413), Haşiye ala şerhi’ş-şemsiye, BURDUR İL H. , -- [y.y. : y.y.], (975/1568), 10 y. ; 17 st., 210x115, 140x60 Talik; çıpa filigranlı kağıt. Miklebli, ebru kağıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir, 001048.

es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani, (740-816/1340-1413), Kuçek, KASTAMONU YEK., -- [y.y. : y.y.], (866/1462), 69 y.; 15 st., 178x132, 120x75 Talik; abadi kağıt. Şemseli, örselenmiş siyah meşin bir cilt içerisindedir, 000801-01.

el-Cürcânî, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Hüseyni eş-Şirazi el-Hanefi, (740 – 816 H./1340-1413 M.), Haşiye ala şerhi'ş-şemsîye, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 83 yk. ; 19 st.; 180x135-130x90 mm. (Arap-Talik), Abâdî, Sırtı meşin, mıklebli, fersude ebru cilt. Kenarlar ve satır araları açıklamalı, (kavluhu) ve (okulu) sözcükleri kırmızıyla. Kutbeddin Razi'nin şerhine yapılmış haşiyedir. Şeyh Ahmed Siyahi vakfıdır. Keşf. II., (1063), KHK2634.

el-Cürcânî, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Hüseyni eş-Şirazi el-Hanefi, (740 – 816 H./1340-1413 M.), Haşiye ala şerhi'ş-şemsîye, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, (973/1565), 121b-125b yk. ; 17 st.; 180x100-115x50 mm. (Arap-Nestalik), Yerli, Salbek şemseli, zencirekli ve mıklebli kahverengi meşin cilt. Kenarlarda açıklamalar var, KHK2681/04.

el-Cürcânî, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Hüseyni eş-Şirazi el-Hanefi, (740 - 816 H./1340-1413 M.), Haşiye ala şerhi'ş-şemsîye, KASTAMONU YEK. , -- [y.y.] : Yazma, (971/1563), 127 yk. ; 11 st.; 207x130-140x60 mm. (Arap-Talik), Çapa filigranlı, Söz başları kırmızı, sırtı ve kenarları kahverengi meşin, desenli kağıt kapalı, kalın mukavva cild. 1a'da Ahmed Efendi'ye ait mülkiyet kaydı var, KHK3805.

Sadreddin Ebû Nasr Muhammed b. İbrâhîm eş-Şîrâzî, (öl. 903/1497), Haşiye ala şerhi'ş-şemsîye, , -- [y.y.] : Yazma, 1140 (1726). 1-69a yk. ; 19 st.; 198x113-125x55 mm. (Arap-Nesih), Esmer, üzüm filigranlı, Çaharkuşe yıpranmış, kahverengi meşin, üstü yıpranmış lekeli ebru kağıt kaplama mıklebli cilt. Serlevha müzehheb, 1b ve 2a'da yazılar müzehheb cetveller, diğerlerinde ise cetveller kırmızı içinde, söz başları kırmızı. Eser, (675/1276) veya (693/1294) te ölen Necmeddin Ali b. Omar al-Kazvini al-Katibi'nin Şemsiye adlı kitabına (816/1413), te ölen Seyyid Şerif Cürcani'nin yazdığı şerhin haşiyesidir. 1a'da (1180/1766-67) tarihli bir vakıf kaydı ile okunamayan bir mühür vardır. Memleket Kütüphanesinden intikal, KHK576/01.

el-Cürcânî, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Hüseyni eş-Şirazi el-Hanefi, (740 - 816 H./1340-1413 M.), Kûçek, KASTAMONU YEK. , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 90 yk. ; bb. st.; 180x120 mm. (Arap-Çeşitli), Beyaz kağıt, harf ve arma filigranlı, Çaharkuşe yıpranmış kahverengimeşin, ebru mukavva deffeli, mıklebli cild. "Kavluhu" ve "thulu" lar kırmızı yazılı. Kazvini'nin Şemsiye adlı eserine, Kutb ed-din Razi'nin yazdığı şerhin haşiyesidir. Çelenli'den nalkil. TÜYATOK. II. 550, KHK736.

el-Cürcânî, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Hüseyni eş-Şirazi el-Hanefi, (740 - 816 H./1340-1413 M.), Kûçek, KASTAMONU YEK. , -- Selmas, İran : Yazma, 869 (1464). 134 yk. ; 13 st.; 173x110-95x52 mm. (Arap-Talik), Esmer abâdî saykallı, Sırtı açık, üstü koyu kahverengi meşin, değişik şemse ve zencirekli, mıklebli, mıklebindeki şemsesi müzehheb cild. Söz başları kırmızı. 1a'da konu ile ilgili iki not var. Sahife kenarlarının çoğunda nakiller, notlar ve açıklamalı bulunmaktadır. Sonda 134b'de Farsça şiirler var. Eser (675/1276) veya (693/1294)'te ölen Nacmaddin al-Kazvini al Katibi'nin "ar-Risala aş-Şamsiya fi'l Kava'id al-mantıkiye" adlı kitabına 766/1364'te ölen Kutbaddin ar-Razi at-tantani'nin yazdığı "Tahrir al-Kavaid al-mantikiye" adlı şerhin haşiyesidir. 1a ve 134b'de mor vakıf mührü, ayrıca 1a'da 2 adet ayrı vakıf mührü var. Münire medresesinden intikal, TÜYATOK Cild 1, 02 A. 47/11 sayı 14, Talik Kırması, KHK782.Yorumlar


bottom of page