top of page
  • Rıdvan Demir

BÖLÜM 2 eş-ŞEMSİYYE (MEŞHUR MANTIK ESERİ)

Karaca Ahmed, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid ala şerhi'r-Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd, -- [y.y.] :, Yazma, [t.y.] 39 vr., 004377 .

Karaca Ahmed Şemseddin Ahmed b. Beyazid el-Hamidi, (854/1450), Haşiye ala şerhu'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 183b-218b vr., 003257.

Karaca Ahmed el-Hamidi, Şemsüddin Ahmed b. Bayezid, 854, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, H. Hüsnü Paşa, -- [y.y.] : Yazma, 861. 121-149 vr., 001244.

Karaca Ahmed el-Hamidi, Şemsüddin Ahmed b. Bayezid, 854, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye li-Kutbiddin, SÜLEYMANİYE, H. Hüsnü Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 27-42 vr., 001257.

Karaca Ahmed el-Hamidi, Şemsüddin Ahmed b. Bayezid, 854/1450, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye li't-Taftazani, 002580, SÜLEYMANİYE, Laleli. / Şemsüddin Ahmed b. Bayezid Karaca Ahmed el-Hamidi ; . -. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-43 vr.

el-Abiverdi Ahmed, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyid ala Şerhi'l-Kutb ale'ş-Şemsiye, MİLLET, li Emiri Arabi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 92-144 vr, 001640.MANTIKİYE FEŞERHİ'ş-ŞEMSİYE, y.t. 1082,

1-39 yk. ; 17 st.; 137x67;202x135 mm., 03983-001.

Sadreddin Muhammed b. İbrahim eş-Şirazi, (903/1497), Haşiye ala Haşiyeti Şerhi'ş-Şemsiye, SÜLEYMANİYE, Giresun Yazmalar (tüyatok), -- İstanbul : Yazma, (1671), 38b-48b vr., 003571.

Sadruddin el-Hüseyni eş-Şirazi, Haşiye ala Haşiyeti Küçük ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah. / Sadruddin el-Hüseyni eş-Şirazi. -- [y.y.] : Yazma, (893 /1487), 40 vr., 001371.

eş-Şirazi, Mir Sadruddin Muhammed b. İbrahim el-Hüseyni, (903), Haşiye ala Şerhi'r-Risaleti'ş-Şemsiye ve Havaşiha'ş-Şerife, SÜLEYMANİYE, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-39 vr., 000635.

eş-Şirazi, Hasan b. Ruzbihan, Ahlak-ı Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Lala İsmail. / Hasan b. Ruzbihan eş-Şirazi ; müst. Ali Erdebili. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-171 vr., 000237.

eş-Şirazi, Mir Sadruddin Muhammed b. İbrahim el-Hüseyni, 90, Haşiye ala Şerhi'l-Şemsiye, SÜLEYMANİYE, Saliha Hatun -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 16-68 vr., 000135.

eş-Şirazi, Mahmud b. Muhammed b. Mahmud, Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye fi'l-Hisab, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 105 vr., 001985.

eş-Şirazi, Mir Sadruddin Muhammed b. İbrahim el-Hüseyni, 940, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyidi'ş-Şerif ala Şerhi'ş-Şemsiye li', SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 60 vr., 001769.

eş-Şirazi, Muhammed Emin b. Sadreddin, (1036/1626), Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid Şerif ala Şerhi'ş-Şemsiyye, NUROSMANİYE, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1 c. (244b-274byp vr.), 002761.

Şirazi Kutbüddin Mahmud b. Muhammed, Tahrirü'l-Kava'idi'l-Mantıkiyye fi Şerh Risaletü'ş-Şemsiyye, RAGIP PAŞA, -- Diyarbakır : Yazma, [t.y.] 208 vr., 000901.

Şirazi Kutbüddin Mahmud b. Muhammed, Tahrirü'l-Kava'idi'l-Mantıkiyye fi Şerh Risaletü'ş-Şemsiyye, RAGIP PAŞA, Buhara : Yazma, (918), 148 vr., 000902.


Şemsiye haşiyesi., SÜLEYMANİYE, Giresun -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1+1b-112b y. ; 21 st., 202x124, 137x67 Talik, Tam meşin, kaplı, yaldızlı salbek şemse ve köşebendli, cedvelli, şirazeli, Sonu noksandır, 000064.ed-Devvani, Haşiye ala şerhu'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi, -- Suriye : Yazma, (924), 76b-96b vr., 003256.

ed-Devvani, Celalüddin Muhammed b. Es'ad es-Siddiki, (908/1502), Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Bağdatlı Vehbi, -- İstanbul : [y.y.], (1307), 23 s., 000867.

ed-Devvani, Celalüddin Muhammed b. Es'ad es-Siddiki, (908/1502), Haşiye ala Dibaceti Haşiyeti's-Seyyid ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah,. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 36-38 vr., 001188.

ed-Devvani, Celalüddin Muhammed b. Es'ad es-Siddiki, (908/1502), Haşiye ala Haşiyeti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 94-107 vr., 001437.

ed-Devvani, Celalüddin Muhammed b. Es'ad es-Siddiki, (908/1502), Haşiye ala Haşiyeti Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 42-54 vr., 001371.

ed-Devvani, Celalüddin Muhammed b. Es'ad es-Siddiki, (908), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye ve Havaşih, SÜLEYMANİYE, Hamidiye, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 194-203 vr., 001438.

ed-Devvani, Celalüddin Muhammed b. Es'ad es-Siddiki, (918), Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Karaçelebizade, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 77-94 vr., 000356.

ed-Devvani, Celalüddin Muhammed b. Es'ad es-Siddiki, (918), SÜLEYMANİYE, Kasidecizade -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 216-236 vr., 000706.

ed-Devvani, Celalüddin Muhammed b. Es'ad es-Siddiki, (908), Ta'lika ala Haşiyeti's-Seyyid ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-10 vr., 000716.

ed-Devvani, Celalüddin Muhammed b. Es'ad es-Siddiki, (918), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Saliha Hatun, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-18 vr., 000135

Celaleddin Muhammed b. Esad ed-Devvani, (908), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi,. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 220-223 vr., 001678.

ed-Devvani Celaleddin Muhammed b. Esad, Şemsiye Şerhinden Parçalar, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 99-100 vr., 002786.

Devvani Celaleddin Muhammed b. Es'ad, Haşiye ala Şerhu'ş-Şemsiye, RAGIP PAŞA, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 226-235 vr., 001478.

Devvani Celaleddin Muhammed b. Esad, (907), Haşiye ala Haşiye ale'ş-Şemsiye, MİLLET, Feyzullah Efendi, -- [y.y.] : Yazma, (931), 1-16 vr., 002177.

Celaleddin Muhammed b. Esad ed-Devvani, (918/1512), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, ADANA İL H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 27a-124a vr., 000184.

Celaleddin Muhammed b. Esad ed-Devvani, (918/1512), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, ADANA İL H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 117a-156a vr., 000024.

ed-Devvânî, Ebu Abdillah Celaleddin Muhammed b. Es'ad b. Muhammed es-Sıddiki eş-Şafii, (908 H./1502 M.), Şerhu akaidi'l-Adudîye, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1b-54a yk. ; 25 st.; 160x95-210x155 mm. (Arap-Nesih), Kalın abâdî, Soğuk şemsi, zencirekli, mıklebli, kahverengi meşin cild, kırmızı keşideli, yapraklar mürekkeple numaralı. Resisü'l-Küttüb kastamonu'lu el-hac Mustafa efendi'nin 1154 ve 1160, (1741,1747) tarihli vakıf damgaları zahriyede basılıdır, Kırma Nesih, KHK1350/01.


(950/1543)

Mirek el-Buhari, Şemsüddin Muhammed b. Mübarek Şah, Şerhu'ş-Şemsiyye, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 205 vr., SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa, 001790.


Hızır Şah b. Abdüllatif el-Münşavi, 1352, Şerhu Dibaceti'ş-Şemsiye, SÜLEYMANİYE, Amcazade Hüseyin (tüyatok), -- [y.y.] : Yazma, 1450. 1b-8b vr., 000341.

Musannifek, Alaüddin Ali b. Muhammed eş-Şahrudi el-Bistami, 875/1470 Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 257 vr., 002557

Hizir Şah b. Abdüllatif el-Menteşevi, 853/1449 Haşiye ala Dibaceti Şerhi'ş-Şemsiyye li't-Taftazani, SÜLEYMANİYE Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 91-102 vr., 001164.

Musannifek, Alaüddin Ali b. Muhammed eş-Şahrudi el-Bistami, 875/1470 Şerhu'l-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE Esad Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 86 vr., 001956.

Sultan Şah Kutbeddin Yusuf, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, SÜLEYMANİYE Kadızade Mehmed, -- [y.y.] : Yazma, 889. 150 vr., 000326.

Musannifek, Alaüddin Ali b. Muhammed eş-Şahrudi el-Bistami, Şerhu'l-Şemsiye SÜLEYMANİYE Şehid Ali Paşa, , -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 183 vr., 001792.

Mirek el-Buhari, Şemsüddin Muhammed b. Mübarek Şah Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 205 vr., 001790.

Sultan Şah, Haşiye ala Şerh Şemsiye, SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar, -- İstanbul : Yazma, 995. 104a vr., 000260.

Musannifek Alaeddin Ali b. Muhammed eş-Şahrudi, Şerhu'ş-Şemsiyye, RAGIP PAŞA, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 200, vr., 000900.

Şirazi Kutbüddin Mahmud b. Muhammed, Tahrirü'l-Kava'idi'l-Mantıkiyye fi Şerh Risaletü'ş-Şemsiyye, RAGIP PAŞA, -- Diyarbakır : Yazma, [t.y.] 208 vr., 000901.

Ebu Şahma, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyid ala Şerhi'l-Kutb ale'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi, -- [y.y.] : Yazma, 899. 80-91 vr., 001640.

Halil b. Muhammed er-Razavi, Haşiyetü'ş-Şemsiyye, ZEYTİNOĞLU, -- Semerkand : Yazma, 999. 109-156 vr., 000833.

Sultan Şah, Haşiye ala Şerhuz Şemsiye Onarım İçin Süleymaniyeye Gitti, GİRESUN İL H, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 49 vr., 015120.

İbn el-Haddam el-Irakî Abdullah b. Muhammed el-Harbavî, (öl. 736/1335 civarı), er-Risâletü'ş-şemsiye fî, tahrîri'l-kavâ'idi'l-mantıkîye, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, 724 (1323). I+1b-35a yk. ; 17 st.; 185x130-125x80 mm. (Arap-Nesih), Krem rengi kalın, saykallı, abâdî, Bölüm (fasıl) başlıkları ve geometrik çizimler kırmızıyla belirlenmiş, sırtı ve sertabı harap kahverengi meşin. Mıklebli, ebru kağıt kaplı mukavva bir cilt, içindedir. Mecmuanın birinci risalesidir. Baştan artık yaprak beyaza boştur. 1a'da mecmuanon birinci risalesinin adı, ikinci risalenin yazarı ve yazı meşkleri vardır. GAL'de (S. II. 215) ve Keşf'te (II. 1296) yazar adı İmad ed-din 'Abd-Allah b. Muhammed el-Havvam olarak da geçmektedir. Yazar adı bazı kaynaklarda Haddam, bazı yerlerde de Havvam olarak geçer. 1a'da Kastamonu'lu es-Seyyid Ahmed Hilmi Efendi'nin 1306 (1889) tarihli vakıf mührü vardır. GAL. S:II. 215, Nesih Kırması, KHK2506/01.

Kutbeddin et-Tahtani, Muhammed b. Muhammed Ebu Abdullah, 766, Tahrirü'l-Kavaidi'l-Mantıkıye fi şerhi'ş-şemsiye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi, -- Malatya : Yazma, 878. 171 vr., 002192.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), /1538, Haşiye ala Tahriri'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye fi Şerhi'ş-Şemsiy, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 252 vr., 002211.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), /1538), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Bağdatlı Vehbi, -- [y.y., t.y.] 280 s., 002211.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), /1538), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y., t.y.] 119 s., 001366.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), /1538), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 278 vr., 001387.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), /1538), Risale ala Kelami Kutbuddin er-Razi fi Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 40-43 vr., 001446.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), /1538), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Damad İbrahim, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 145 vr., 000832

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), /1538), Haşiye Ala't-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Damad İbrahim, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, 1259/1843. 209 s., 001160.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), /1538), Haşiye Ala't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Darülmesnevi,-- [y.y.] : Yazma, 1175/1761. 87 vr., 000328.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah,( (945), /1538), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye li-Kutbiddin, SÜLEYMANİYE, Denizli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 52-81 vr., 000241.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), /1538), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Denizli, -- [y.y.] : Yazma, 1224/1809. 76-161 vr., 000263.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), /1538), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye li-Kutbiddin, SÜLEYMANİYE, Esad Efendi, -- [y.y.] : Yazma, 1213/1798. 111 vr., 001944.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), /1538), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye li-Kutbiddin, SÜLEYMANİYE, Esad Efendi, -- [y.y.] : Yazma, 1149/1736. 172 vr., 001(945), .

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), ), Haşiye Ala't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, 1259. 209 s., 003266.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), ), Haşiye Ala't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Fatih, ,. -- [y.y.] : Yazma, 1112. 104 vr., 003267.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), ), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 105 vr., 003268.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), ), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, 1198. 100 vr., 003269.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), ), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, H. Hüsnü Paşa, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, 1291. 192 s., 001253.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, ((945), ), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Halet Efendi, -- [y.y.] : Yazma, 1213. 133 vr., 000505.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), , Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Halet Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 114 vr., 000034.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), , Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Halet Efendi, -- [y.y.] : Yazma, 1168. 116 vr., 000502.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ale'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hamidiye, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 246 vr., 000804.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Şerhü'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE Hekimoğlu, -- Kayseri : Yazma, 1113. 149 vr., 000861.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiyet Ala't-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE,İbrahim Efendi, -- İstanbul : Matbaa-i Şeyh Yahya, 1289. 307 s., 000544.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, İz. Mustafa Ef., , -- İstanbul : [y.y.], 1275. 238 s., 000055.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, İz. Mustafa Ef.. -- İstanbul : [y.y.], 1275. 238 s., 000056.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye Ala't-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, İzmirli İ. Hakkı. -- İstanbul : Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, 1307. 192 s., 001699.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye Ala't-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE,İzmirli İ. Hakkı, -- İstanbul : Matbaa-i Şeyh Yahya, 1289. 307 s., 001698.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE,İzmirli İ. Hakkı, -- İstanbul : Askeriye Matbaası, 1259. 209 s., 001700.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye , SÜLEYMANİYE, Kasidecizade, -- TAŞ -- İstanbul : Yazma, 1275. 238 vr., 000478.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Kasidecizade, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 96 vr., 000490.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Kılıç Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 70 vr., 001759.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Kılıç Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, 1088. 222 vr., 000652.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli, -- [y.y.] : Yazma, 1172. 14-78 vr., 002581.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, M. Arif-M. Murad, , -- İstanbul : Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1279. 192 s., 000129.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Mehmed Ağa Cami, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, 1259. 209 s., 000143.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Mihrişah Sultan, , -- [y.y.] : Yazma, 1110. 148 vr., 000331.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Pertevniyal, -- İstanbul : [y.y.], 1275. 238 s., 000591.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Reşid Efendi, -- TAŞ -- İstanbul : [y.y.], 1275. 238 s., 001343.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE,Reşid Efendi, -- [y.y., t.y.] 192 s., 001312.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Serez, -- [y.y., t.y.] 150 s., 002195.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Servili, 1272. 193 s., 000207.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye li-Kutbiddin, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 147-194 vr., 002753.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 202 vr., 001758.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, 984. 197 vr., 001757.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, 1062. 231 vr., 001756.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Faide ala Kelami Kutbiddin min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 61-70 vr., 002753.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Tırnovalı, -- TAŞ -- İstanbul : [y.y.], 1275. 238 s., 001270.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye Ala't-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE,Tırnovalı, -- İstanbul : Matbaa-i Şeyh Yahya, 1289. 307 s., 001262.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye Ala't-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Tırnovalı, -- İstanbul : Matbaa-i Şeyh Yahya, 1289. 307 s., 001263.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye Ala't-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Tırnovalı, -- İstanbul : Matbaa-i Şeyh Yahya, 1287. 307 s., 001269.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye Ala't-Tasavvurat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Tırnovalı, -- İstanbul : Matbaa-i Şeyh Yahya, 1289. 192 s., 001268.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE Yahya Tevfik -- [y.y. : y.y.], 1259. 209 s., 001527.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ala Tahriri'l-Kavaidi'l-Mantıkiyye Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 104 vr., 000932.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, 1138. 179 vr., 001431.

İsam el-İsferayini, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah, (945), Haşiye ale't-Tasdikat min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yozgat, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 21b-62b vr., 000637.

el-İsferaini İsameddin İbrahim b. Ahmed, Şemsiye Şerhi, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 57-61 vr., 002786.

İsferayini İsamüddin İbrahim b. Muhammed, 944, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, KAYSERİ RŞD., Raşid Efendi -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 204 vr., 000831.

İsami İsferayini, Şemsiye Haşiyesi, DİYAR.İL HALK, Diyarbak. Um. Ktp, -- [y.y.] : Yazma, (1275), 001792.

Dellalzade, Muhammed b. Hüseyin el-Harputi, Haşiye ala Haşiyeti İsamiddin ala Şerhi Kutbiddin ale'ş-Şemsi, SÜLEYMANİYE, Nafiz Paşa -- İstanbul : Hocazade Matbaası, 1275. 152 s., 001327.

Kara Davud, Davud b. Kemal İzmit'li, 948, Haşiyet ala şerhu'ş-şemsiye li-Kutb et-Tahtani, BYZ. DEVLET Veliyüddin Efendi, -- [y.y.] : Yazma, 1087. 224 vr., 002212.

Kara Davud, Davud b. Kemal İzmit'li, 948, Haşiyet ala şerhu'ş-şemsiye li-Kutb et-Tahtani, BYZ. DEVLET Veliyüddin Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 93 vr., 002213.

Kara Davud, Davud b. Kemal$-İzmit'li, 948, Haşiyet ala şerhu'ş-şemsiye li-Kutb et-Tahtani, BYZ. DEVLET Veliyüddin Efendi, -- [y.y.] : Yazma, 958. 89 vr., 002215.

Kara Davud b. Kemal el-Kocevi (tilmiz-i Taftazani), Haşiye ala Haşiyeti Küçük ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, A-Tekelioğlu, -- [y.y.] : Yazma, 1131. 107yp vr., 000479.

Kara Davud, Haşiyetü'ş-Şemsiyye, ZEYTİNOĞLU, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 93 vr., 000524.

İsmail Kara Davud, 948, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 14-126 vr., 001678.

Kara Davud, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid li Şerhi'ş-Şemsiyye, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 188 vr., 001636.

Kara Davud, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid li Şerhi'ş-Şemsiyye, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 149 vr., 001634.

Kara Davud, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid li Şerhi'ş-Şemsiyye, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 149 vr., 001633.

Kara Davud b. Kemal el-İzmiti, 948/1541, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, H.SELİM AĞA, Hacı Selim Ağa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 112 vr., 000697.

Karadavud Davud b. Kemal Koçevi, 948, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, KAYSERİ RŞD., Raşid Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 123 vr., 000843.

Kara Davud b. Kemal el-Koçevi, 1541, Haşiye ala Kuçek ale'ş-Şemsiye, MİLLİ KTP., -- [y.y.] : Yazma, (1676), 141 vr., 004610.
Kara Davud, Haşiyetü'ş-Şemsiyye, ZEYTİNOĞLU, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 122 vr., 000529.

Kara Davud, Haşiyetü'l-Şemsiyye, ZEYTİNOĞLU, -- [y.y.] : Yazma, 948. 35 vr., 000668.

Kara Davud b. Kemal el-Kocevi, 948/1541, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, ELMALI HALK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1b-23b vr., 002780.

Kara Davud b. Kemal el-Kocevi, 948/1541, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, ELMALI HALK., -- [y.y.] : Yazma, 1682. 171b-208b vr., 002783.

Kara Davud b. Kemal el-Kocevi, 948/1541, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, ELMALI HALK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 113 vr., 002802.

Kara Davud b. Kemal el-Kocevi, 948/1541, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, ELMALI HALK., -- [y.y.] : Yazma, 1765. 136 vr., 002852.

Kara Davud b. Kemal el-Kocevi, 948/1541, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, ANTALYA MÜZE, -- İstanbul : Yazma, 1810. 133 vr., 000008.

Kara Davud b. Kemal el-Kocevi, 948/1541, Haşiye ala Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, TEKELİ HALK, -- [y.y.] : Yazma, (1719), 107 vr., 000479.


Kara Davud b. Kemal el-Kocevi, 948/1541, Haşiye ala Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, TEKELİ HALK, -- Tokat : Yazma, (1707), 151 vr., 000498.

Kara Davud b. Kemal el-Kocevi, 948/1541, Haşiye ala Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, TEKELİ HALK, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 69b-153b vr., 000865.

Kara Davud b. Kemal el-Kocavi, (948/1541), Haşiye ala Şerhi’r-Risaleti’ş-Şemsiyye, TRABZON İL H., -- [y.y., t.y.] 1a-124b vr. 21 satır; 205x150; 145x75 mm., 000268-01.

Kara Dâvûd b. Kemâl Kocavî, (öl. 948/1541), Haşiyetü'ş-şemsîye, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 55b-177a yk. ; 19 st.; 167x121-113x70 mm. (Arap-Binukat), Abâdî, Kahve deri yaldız, şemseli ve zencirekli cilt. Söz başları kırmızı. Son yaprak yapışıktır. 54ab de şemsiye şerhinden bir nakil vardır. Top. A. Yaz. C. III. 681., KHK2035/02.

Kara Dâvûd b. Kemâl Kocavî, (öl. 948/1541), Haşiye ala risâleti'ş-şemsîye, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1b-65b yk. ; 17 st.; 205x140-155x65 mm. (Arap-Nestalik), Birleşik harf filigranlı, Söz başları kırmızı, sırtı siyah meşin. Mıklebli, sertabı kahverengi meşin kaplı, kalın mukavva cild. Sonu eksiktir. Fetihci Medresesinden alınma. Cizme zade Hafız Efendi mülkiyet kaydı. Nestalik Kırması, KHK301/01.

Seyyid Alî el-Acemî, (öl. 860/1456), Haşiyetü'l-haşiye alâ'ş-şemsîye, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-39 yk. ; 19 st.; 180x133-125x70 mm. (Arap-Binukat), Abâdî, Kahverengi çaharkuşe meşin, üstü yıpranmış bez renkli kağıt kaplama kurt y enikli, mukavva cilt. Söz başları kırmızı, bazı kelimeler kırmızı çizgi ile belirlenmiş. 1a'da bazı notlar, Tasdikattan bir nakil var. Sonda 40a da mantıkla ilgili bir şema ve 41a da bir dua vardır. Birçok sahife kenarlarında notlar vardır. 40a'da mantıkla ilgili bir tablo, 40b ve 41a'da Allaha yapılan iki niyaz vardır. 41b-43a arası boş. "Eser, 698 (1294) te ölen Nacmaddin Ali b. Osman al-Kazvini al-Katibi'nin Risalat al-Şamsiya fi'l-Kava'id al-Mantikiye" adlı eserine 816 (1413) te ölen Seyid Şerif Cürcaninin yazdığı haşiyenin haşiyesidir. Ön zahliyede Hüseyin Efendi'nin vakıf kaydı ile okunamayan dört mühür yer alır. 1a'da eski kütüphane mührü vardır. Abdülbaki Medresesinden intikal. K. Z. C. 2. 1063, KHK1984/01.

Sadreddin Ebû Nasr Muhammed b. İbrâhîm eş-Şîrâzî, (öl. 903/1497), Haşiye ala şerhi'ş-şemsîye, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, 1140 (1726). 1-69a yk. ; 19 st.; 198x113-125x55 mm. (Arap-Nesih), Esmer, üzüm filigranlı, Çaharkuşe yıpranmış, kahverengi meşin, üstü yıpranmış lekeli ebru kağıt kaplama mıklebli cilt. Serlevha müzehheb, 1b ve 2a'da yazılar müzehheb cetveller, diğerlerinde ise cetveller kırmızı içinde, söz başları kırmızı. Eser, 675/1276 veya 693/1294 te ölen Necmeddin Ali b. Omar al-Kazvini al-Katibi'ninŞemsiye adlı kitabına 816/1413 te ölen Seyyid Şerif Cürcani'nin yazdığı şerhin haşiyesidir. 1a'da 1180/1766-67 tarihli bir vakıf kaydı ile okunamayan bir mühür vardır. Memleket Kütüphanesinden intikal, KHK576/01.

el-Cürcânî, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Hüseyni eş-Şirazi el-Hanefi, (740 - 816 H./1340-1413 M.), Kûçek, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 90 yk. ; bb. st.; 180x120 mm. (Arap-Çeşitli), Beyaz kağıt, harf ve arma filigranlı, Çaharkuşe yıpranmış kahverengimeşin, ebru mukavva deffeli, mıklebli cild. "Kavluhu" ve "thulu" lar kırmızı yazılı. Kazvini'nin Şemsiye adlı eserine, Kutb ed-din Razi'nin yazdığı şerhin haşiyesidir. Çelenli'den nalkil. TÜYATOK. II. 550, KHK736.


ed-Deşteki, Giyasüddin Mansur b. Muhammed b. İbrahim, (948/1542), Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid Şerif el-Cürcani ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Kasidecizade, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 237-291 vr., 000706.

Celil b. Muhammed el-Karamani er-Rıdavi, Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkiye, ADANA İL H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 77b-144b vr., 001124

es-Siyalkuti, Abdü'l-Hakim b. Muhammed Şemseddin, 1067, Haşiye ala şerhi Risaletü'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi, -- İstanbul : [y.y.], 1238. 317 s., 003393.

es-Siyalkuti, Abdülhakim b. Şemseddin Muhammed el-Hindi, 1067, Haşiye Ala't-Tasavvurat min Şerhi Kutbuddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 108 vr., 005745.

es-Siyalkuti, Abdülhakim b. Şemseddin Muhammed el-Hindi, 1067, Haşiye Ala't-Tasdikat min Şerhi Kutbuddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef., -- İstanbul : Yahya Efendi Matbaası, 1288. 151 s., 005739.

es-Siyalkuti, Abdülhakim b. Şemseddin Muhammed el-Hindi, 1067, Haşiye ala Tahrirü'l-Kavaidü'l-Mantıkiye ala Risaletü'ş-Şemsi SÜLEYMANİYE, İzmirli İ. Hakkı, , -- [y.y.] : Sahafiye-i Osmaniye Matbaası, [t.y.] 151 s., 001767.

es-Siyalkuti, Abdülhakim b. Şemseddin Muhammed el-Hindi, 1067, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, SÜLEYMANİYE, Nafiz Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 75 vr., 000037.

es-Siyalkuti, Abdülhakim b. Şemseddin Muhammed el-Hindi, 1067, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye ala Tarifü't-Tasdikat, SÜLEYMANİYE, Pertev Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 80 vr., 000363.

es-Siyalkuti, Abdülhakim b. Şemseddin Muhammed el-Hindi, 1067, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, -- [y.y.] : Yazma, 1227. 161 vr., 001526.

es-Siyalkuti, Abdülhakim b. Şemseddin Muhammed el-Hindi, 1067, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yahya Tevfik,. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 193 vr., 001524.

es-Siyalkuti, Abdülhakim b. Şemseddin Muhammed el-Hindi, 1067, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 280 vr., 002053.

Siyalkuti Abdülhakim b. Şemseddin, Haşiye ala Haşiyetü'ş-Şemsiyye, RAGIP PAŞA, -- Medine : Yazma, 110. 260 vr., 000886.

es-Siyalkuti, Abdülhakim b. Şemseddin, 1067/1657, Haşiye ala Şerhi't-Tasdikat mine'ş-Şemsiyye, KÖPRÜLÜ Mehmed Asım Bey, -- [y.y.] : Yazma, 1226. 80 vr., 000302.

Abdülhakim b. Şemseddin es-Siyalkuti, 1657, el-Havaş ale'ş-Şemsiye, ADANA İL H., -- [y.y.] : Yazma, 1519. 81b-94b vr., 001119.

Abdülhakim b. Şemseddin es-Siyalkuti, 1067/1656, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiye, AKSEKİ HALK., -- [y.y.] : Yazma, 1780. 100 vr., 000287.


Muḥammad Ṣādiq ibn ʿAbdarraḥīm al-Arzanjānī Muftīzāde (1223/1808)

KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


al-MUSAMMA KARA DÂVÛD, RİSALETÜ’ş-ŞEMSİYE fi'l-KAVA'İDİ’l-MANTIKIYYA, y.t. 1115, 21-177 yk., 15 st.; 205x140;133x57 mm., 01411-002.
İbn Şair, el-Hac Ahmed, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 118-129 vr., 001874.

Şairi Davud el-Buhari, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyid ala Şerhi'l-Kutb ale'ş-Şemsiye, MİLLET, Ali Emiri Arabi, -- [y.y.] : Yazma, 898. 1-79 vr., 001640.


Mahmud b. Ni'metullah, (834), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 195 vr., 001763.

el-Cürcani, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Ebü'l-Hasan, (816/1413), Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, H.SELİM AĞA, Kemankeş, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 121 vr., 000329.


Aḥmad al-Jandī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


ʿAlī Rikābī (860/1456) / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Muḥammad ibn Ḥusayn ibn Muḥammad Ṭursūn al-Andijānī (966/1558?) / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Mīr Zāhid al-Harawī (1101/1689) / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Aḥmad ibn ʿAlī as-Sandīlī (1200/1785) / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Baḥralʿulūm ʿAbdalʿalī ibn Niẓāmaddīn al-Laknawī (1235/1819) / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Turāb ʿAlī ibn Shajāʿat ʿAlī al-Laknawī (1281/1864) / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


ʿImādaddīn al-ʿUthmānī al-Labkānī (C13/19) / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


ʿAẓīmallāh ibn Kifāyatallāh Gūpamānī Fārūqī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.Mirek el-Buhari, Şemsüddin Muhammed b. Mübarek Şah, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 205 vr., 001790.


el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, (816), Haşiye ala Şerhi Kutbuddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 201-215 vr., 005775.


Ẓuhūrallāh ibn Muḥammad Walī ibn Muftī Ghulām Muṣṭafā al-Laknawī ???ix. C3: Ḥasan ibn Qāḍī Ghulām Muṣṭafā al-Laknawī ???

Gulamek, Muhammed b. Musa, (1045/1635), Şerhur-risaletiş-şemsiyye fil-kavaidil -mantıkıyye, Mehmed

Asım Bey Koleksiyonu, 34 Ma 306.
el-Üsküdari, Muhammed Emin b. Abdülhay el-Hanefi, (1149), Haşiye ale'l-Kısmi's-Sani min Şerhi'ş-Şemsiyye,

SÜLEYMANİYE, Giresun Yazmaları, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 137-143 vr, 000113.

Abdülhay b. Abdülsehkab, Haşiyetü't-Tehzib ve Şerhi Şemsiye DİYAR.İL HALK, Diyarbak. Um. Ktp., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 001889.


Mawlawī Ẓuhūraddīn / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Mawlawī Fayḍ ʿAlī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Mawlawī Mubīn / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Aḥmad ibn ʿAbdalfattāḥ al-Mallawī (1181/1767) / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Mīrzāzāde / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Muḥammad ʿAbdalḥaqq ibn Faḍlalḥaqq al-Ḥaydarābādī (al-Khayrābādī?) (1316/1898 or1326/1908-9)

KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.

el-Cürcani, es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed el-Hüseyni, Ebü'l-Hasan, 816, Haşiye ala Şerhi Kutbuddin ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef.. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 201-215 vr., 005775.

el-Üsküdari, Muhammed Emin b. Abdülhay el-Hanefi, 1149, Haşiye ale'l-Kısmi's-Sani min Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Giresun Yazmaları, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 137-143 vr., 000113.


Abdülhay b. Abdülsehkab, Haşiyetü't-Tehzib ve Şerhi Şemsiye, DİYAR.İL HALK Diyarbak. Um. Ktp, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 001889.


el-Bulgari, Burhaneddin İbrahim b. Kemaleddin b. Hamid, Şerhu Hutbeti Şerhi'ş-Şemsiyye li'r-Razi, SÜLEYMANİYE, Carullah, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 107-110 vr., 001437.

el-Bulgari, Burhaneddin İbrahim b. Kemaleddin b. Hamid, Haşiye ala Dibaceti Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Harput, -- [y.y., t.y.] 162-167 s., 000273.

el-Bulgari, Burhaneddin İbrahim b. Kemaleddin b. Hamid, Haşiye ala Hutbeti Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 84-89 vr., 003696

el-Bulgari, Burhaneddin İbrahim b. Kemaleddin b. Hamid, Haşiye ala Dibaceti Şerhi'şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 55-58 vr., 002595.

el-Bulgari, Burhaneddin İbrahim b. Kemaleddin b. Hamid, Haşiye ala Dibaceti Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 140-146 vr., 003031.

el-Bulgari, Burhaneddin İbrahim b. Kemaleddin b. Hamid, Haşiye ala Dibaceti Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, M. Arif-M. Murad, -- [y.y.] : Yazma, 1014. 31-36 vr., 000072.

Burhaneddin b. Kemaleddin b. Hamid, Risale Şerhu Dibace-i Şerhi'ş-Şemsiyye, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 14-22 vr., 002851.

Burhaneddin b. Kemaleddin b. Hamid el-Bulgari, Haşiye ala Dibaceti Şerhi'ş-Şemsiye, MİLLİ KTP.. / Burhaneddin b. Kemaleddin b. Hamid el-Bulgari ; müst. Oflu Ömer b. Mustafa. -- [y.y.] : Yazma, 1667. 8b-11b vr., 002969.

Burhaneddin b. Kemaleddin b. Hamid, 1115/1703, Haşiye ala Şerhi'r-Risaleti's-Şemsiye, KONYA BÖLGE, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 54b-65b vr., 000058.

Burhaneddin b. Kemaleddin b. Hamid, Şerh Sadr Risale el-Şemsiyye, KONYA BÖLGE, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 4b-8a vr., 000027.


Seydi Ali el-Acemi el-Bursevi, 860/1455, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid ala Şerhi'ş-Şemsiye, SÜLEYMANİYE Bağdatlı Vehbi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 37 vr., 000853.

Seydi Ali el-Acemi el-Bursevi, 860/1455, Haşiye ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE Denizli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 48yp vr., 000233.

Seydi Alizade, Ya'kub b. Seydi Ali el-Acemi el-Bursevi, 931, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE H. Hüsnü Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 86-120 vr., 001244.

Seydi Ali el-Acemi el-Bursevi, (860/1455), Haşiye ala Haşiyeti Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hacı Mahmud Ef., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 40 vr., 005823.

el-Bursevi, Sidki b. Ali, 1312, Şerh ala Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, İzmirli İ. Hakkı, -- İstanbul : Matbaa-i Amire, 1305. 319 s., 001712.

el-Bursevi, Sidki b. Ali, 1312, Şerh ala Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, İzmirli İ. Hakkı, -- İstanbul : Arif Efendi Matbaası, 1314. 319 s., 001713.

el-Bursevi, Ahmed Sidki b. Ali, 1312, Mizanü'l-İntizam (şerh ale'ş-Şemsiyye), SÜLEYMANİYE,Kasidecizade, -- İstanbul : Esad Efendi Matbaası, 1299. 378 s., 000492.

Seydi Alizade, Ya'kub b. Seydi Ali el-Acemi el-Bursevi, 931, Haşiye ale'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Kasidecizade, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 162-212 vr., 000706.

el-Bursevi, İsmail Hakkı b. Mustafa el-Celveti, (1137), Risale-i Şemsiye, SÜLEYMANİYE, Mihrişah Sultan -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 36-43 vr., 000217.

Seydi Ali el-Acemi el-Bursevi, 860/1455, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Serez, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 39yp vr., 002170.


Ibrāhīm al-Mawlawī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


ʿAbdarraḥmān ash-Shirbīnī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.et-TAFTAZANİ, SA'DÜDDİN MES'UD b. ÖMER, (791/1389), ŞERHU'ş-ŞEMSİYYE, AMCAZADE HUSEYN, y.t. 0854, 10-54 yk., 14 st. ; 182X134,120X88 mm., 00341-002.
et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, (793/1390), , Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Amcazade Hüseyn -- [y.y.] : Yazma, 754. 10-54 vr., 000341.

Kara Davud b. Kemal el-Kocevi (tilmiz-i Taftazani) Haşiye ala Haşiyeti Küçük ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE A-Tekelioğlu, -- [y.y.] : Yazma, 1131. 107yp vr., 000479 .

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, (793/1390), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 61 vr., 002555.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, (793/1390), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Ayasofya, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 88 vr., 002556.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, (793/1390), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Bağdatlı Vehbi, -- İstanbul : [y.y.], 1312. 192 s., 000871.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, (793/1390), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Bağdatlı Vehbi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-44 vr., 000868.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, (793/1390), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Bağdatlı Vehbi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 95 vr., 000883.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, (793/1390), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Bağdatlı Vehbi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 29-63 vr., 000879.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 792/1390, Şerhu'ş-Şemsiyye -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 101 vr., 001352.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 792/1390, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Carullah -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 87 vr., 001408.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 792/1390, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Carullah -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 36 vr., 001384.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 792/1390, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Carullah -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 101 vr., 001407.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, (793/1390), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE,Celal Ökten -- İstanbul : [y.y.], 1312/1894. 192 s., 000344.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, (793/1391), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Denizli -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 51 vr., 000255.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Fatih -- [y.y.] : Yazma, 940. 69 vr., 003261.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Fatih -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 33 vr., 003354.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 106 vr., 003357.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Gelibolulu Tah.-- İstanbul : [y.y.], 1269. 89 s., 000067.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Hacı Beşir Ağa -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 119 vr., 000421.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Hamidiye -- [y.y.] : Yazma, 1 190 vr., 000817.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu't-Tasdikat li Şemsiye SÜLEYMANİYE, İzmir -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 88 vr., 000402.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, İzmirli İ. Hakkı -- İstanbul : [y.y.], 1274. 160 s., 001692.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, İzmirli İ. Hakkı -- İstanbul : [y.y.], [t.y.] 1-2 c. (134-136 s.), 001693.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 111 vr., 002657.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Laleli -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 108-127 vr., 002660.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, M. Arif-M. Murad -- [y.y.] : Yazma, 871. 137 vr., 000071.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Mahmud Paşa -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 99 vr., 000323.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Pertevniyal -- [y.y.] : Yazma, 990. 55 vr., 000574.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu Tasavvurati'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Pertevniyal -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-46 vr., 000585.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Reşid Efendi -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 55 vr., 001330.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Serez, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 69 vr., 002234.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye fi Kavaidü'l-Mantıkiye, SÜLEYMANİYE, Serez -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 59 vr., 004024.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Servili -- [y.y., t.y.] 2-89 s., 000218.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Servili -- İstanbul : Matbaa-i Amire, 1266. 2-88 s., 000219.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Servili -- İstanbul : Matbaa-i Amire, [t.y.] 2-160 s., 000220.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Servili -- İstanbul : Matbaa-i Amire, [t.y.] 2-160 s., 000221.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Süleymaniye -- [y.y.] : Yazma, 889. 83 vr., 000810.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 62-119 vr., 001762.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Tırnovalı -- [y.y. : y.y.], 1312. 192 s., 001316.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerh ale'r-Risaletü'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidü'l-Mantıkiyye SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1055 vr., 001778.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerh ala Resaletü'ş-Şemsiyye –SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar [y.y.] : Yazma, [t.y.] 42 vr., 001797.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu Tasavvurati'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 128 vr., 002676.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhu Tasavvurati'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 128 vr., 002676.

et-Taftazani, Sa'düddin Mes'ud b. Ömer(793), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye SÜLEYMANİYE, Yozgat -- [y.y., t.y.] 55 s., 000560.

Taftazani, Sa'deddin Mes'ud b. Ömer b. Abdullah(793), Şerh-i Tasavvurati'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Yazma Bağışlar, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 128 vr. 17 St;180x130;125x75, 002676.

Mesud b. Ömer et-Taftazani, 792, Şerhu Risaleti'ş-Şemsiyye ATIF EFENDİ, Atıf Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] II+102 vr., 001658.

Mesud b. Ömer et-Taftazani, 792, Şerhu Risaleti'ş-Şemsiyye, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 18-172 vr., 001659.

Taftazani Sadeddin Mesud b. Ömer, Şerhü'ş-Şemsiyye, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi Eki, -- [y.y., t.y.] 192 s., 001364.

Mesud b. Ömer et-Taftazani, 722-792/1322-1389, Şerhu’r-Risaleti’ş-Şemsiye fi’l-Kavaidi’l-Mantıkiye, ÇANKIRI İL H., -- [y.y., t.y.] 20b-63b y., 000051-02.

et-Teftazani, Sa`deddin Mes`ud b. Ömer, (792/1389), Şerhu Risaleti'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 54 vr., 004378.

et-Teftazani, Sa`deddin Mes`ud b. Ömer, (792/1389), Şerhu'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 106 vr., 004310.

et-Teftazani, Mesud b. Ömer$-Sadeddin, 792, Şerhu'ş-şemsiye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi, -- [y.y.] : Yazma, 815. 151 vr., 002235.

et-Teftazani, Mesud b. Ömer Sadeddin, 792, Şerhu'ş-şemsiye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi, -- Yezd : Yazma, 842. 120 vr., 002236.

et-Teftazani, Mesud b. Ömer Sadeddin, 792, Şerhu'ş-şemsiye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 110 vr., 002237.

Teftazani, Mesud b. Ömer Sadeddin, (792/1389), Şerhu'ş-şemsiyye, BYZ. DEVLET, Beyazıd, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 12b-92 vr. 15satır, 009636/2.

Sadeddin Mes'ud b. Ömer et-Teftazani, (792/1389), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkiye, SÜLEYMANİYE, Amcazade Hüseyin (tüyatok), -- [y.y.] : Yazma, 1450. 9b-53b vr., 000341.

Sadeddin Mes'ud b. Ömer et-Teftazani, (792/1389), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkiye, SÜLEYMANİYE, Amcazade Hüseyin (tüyatok), -- [y.y.] : Yazma, 1433. 132 vr., 000340.

et-Teftazani, Sa`deddin Mes`ud b. Ömer, (792/1389), Şerhu'ş-Şemsiyye, NUROSMANİYE, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1 c. (50yp vr.), 002754.

Teftazani Sa'deddin Mes'ud b. Ömer, Şerhu'ş-Şemsiyye, RAGIP PAŞA, -- Tokat : Yazma, 862. 140 vr., 000899.

et-Teftazani, Sa`deddin Mes`ud b. Ömer, (792/1389), Şerhu'ş-Şemsiyye, H.SELİM AĞA, Hacı Selim Ağa, -- Osmancık : Yazma, 864. 133 vr., 000698.

et-Teftazani, Sa`deddin Mes`ud b. Ömer, (792/1389), Şerhu'ş-Şemsiyye, H.SELİM AĞA, Hacı Selim Ağa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 101 vr., 000719.

et-Teftazani, Sa`deddin Mes`ud b. Ömer, (792/1389), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye, KÖPRÜLÜ, Fazıl Ahmed Pş., -- [y.y.] : Yazma, 831. 114 vr., 000913.

et-Teftazani, Sa`deddin Mes`ud b. Ömer, (792/1389), Bahsu Zevaye'l-Müselles min Şerhi'ş-Şemsiyye, KÖPRÜLÜ, Mehmed Asım Bey, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 6-9 vr., 000313.

et-Teftazani, Sa`deddin Mes`ud b. Ömer, 792/1390, Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiyye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkıyye, KÖPRÜLÜ, Mehmed Asım Bey, -- [y.y.] : Yazma, 839. 53 vr., 000328.


Teftazani Sadeddin Masud b. Ömer(793), Şemsiyye Şerhi, MİLLET, Ali Emiri Arabi, -- [y.y., t.y.] 133 s., 001630.

Teftazani Sadeddin Masud b. Ömer(793), Şemsiyye Şerhi, MİLLET, Ali Emiri Arabi, -- İstanbul : [y.y.], 1269. 89 s., 001631.

et-Teftazani Sadeddin Masud b. Ömer(793), Şerh Dibacatü'ş-Şemsiya, MİLLET, Ali Emiri Arabi, -- [y.y.] : Matbaa-i Amire, 1289. 18-20 s., 001616.

Teftazani Sadeddin Masud b. Ömer(793), Şerhü'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, MİLLET, Ali Emiri Arabi, -- [y.y. : y.y.], 1312. 192 s., 001635.

Teftazani Sadeddin Masud b. Ömer(793), Şerhü'r-Risaleti'ş-Şemsiyye, MİLLET, Ali Emiri Arabi, -- [y.y.] : Yazma, 849. 1-47 vr., 001636.

Teftazani Sadeddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhü'ş-Şemsiyye, MİLLET, Feyzullah Efend, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 82-105 vr., 001130.

Teftazani Sadeddin Mes'ud b. Ömer, 791, Şerhü'ş-Şemsiyye, MİLLET, Feyzullah Efend, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-50 vr., 001890.

Teftazani Sadeddin Mes'ud b. Ömer, 791,Şerhü'ş-Şemsiyye, MİLLET, Feyzullah Efend, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 100 vr., 001891.

Sa'deddin Mes'ud b. Ömer et-Teftazani, (1389), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkıye, MİLLİ KTP., -- [y.y.] : Yazma, 1459. 1b-47a vr., 005668.

Sadeddin et-Teftazani, Şerhi Şemsiye, DİYAR.İL HALK, Diyarbak. Um. Ktp, -- [y.y.] : Yazma, (785), 001788.

Sadeddin Mesud b. Ömer et-Teftazani, (793), Tahrirü'l-Kavaidü'l-Mantıkıyye fi Şerhü'r-Risaletü'ş-Şemsiye, ZEYTİNOĞLU, -- [y.y.] : Yazma, 984. 193 vr., 000390.

Sadeddin Mesud b. Ömer et-Teftazani, (793), Tahrirü'l-Kaidü'l-Mantıkıye fi Şerhü'r-Risaletü'ş-Şemsiye, ZEYTİNOĞLU, -- [y.y.] : Yazma, 1278. 51 vr., 000394.

Sadeddin Mesud b. Ömer et-Teftazani, (793), Tahrirü'l-Kavaidü'l-Mantıkıye ala er-Risaletü'ş-Şemsiyye, ZEYTİNOĞLU, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 12-142+1 vr., 000919.

Teftazani, Ö. Şemsiye Risalesi, ULUBORLU AL -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 172 vr., 001665.

Sadeddin Mes'ud b. Ömer et-Teftazani, (792/1389), Şerhü'r-Risaleti'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkiye, AMASYA İL H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 54 vr., 001467.

Sadeddin Mes'ud b. Ömer et-Teftazani, (792/1389), Şerhü'r-Risaleti'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkiye, AMASYA İL H., -- [y.y.] : Yazma, 1461. 1b-18a vr., 001821.

Sadeddin Mes'ud b. Ömer et-Teftazani, (792/1389), Şerhü'r-Risaleti'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkiye, AMASYA İL H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 58b-107b vr., 001015.

Sadeddin Mes'ud b. Ömer et-Teftazani, (792/1389), Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkiye, ADANA İL H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 82b-209b vr., 001105.

Sadeddin Mes'ud b. Ömer et-Teftazani, (792/1390), Şerhu'ş-Şemsiye, ELMALI HALK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 61b-114a vr., 002856.

Sadeddin Mesud b. Ömer et-Teftazani, (722-792/1322-1389), Şerhu’r-risaleti’ş-şemsiye fi’l-kavaidi’l-mantıkiye, BURDUR İL H., -- [y.y. : y.y.], 844/1390. 49 y. ; 15 st., 183x140, 110x80 Talik; abadi kağıt. Kenarları meşin, desenli kavuniçi kağıt kaplı, miklebli, mukavva bir cilt içerisindedir, 000406.

et-Teftâzânî, Sadeddin Mesud b. Ömer b. Abdillah, (ö. (792), H./1390 M.) Şerhu's-Şemsîye, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 43b-92b yk. ; 14 st.; 180x133-120x60 mm. (Arap-Talik), Esmer abâdî, Kahverengi çaharkuşe meşin ,üstü yıpranmış boz renk kağıt kaplama. Kurt yenikli mukavva cilt. Söz başları kırmızı, bazı kelimeler, kırmızı çizgi ile belirlenmiştir. Sahfie ve satır aralarında nakiller, açıklamalar ve ilaveler vardır. Eserin dibacesi yoktur. Eser 693 (1294) te ölen Necmeddin Ali al-Kazvininin Şamsiyasına yazılan bir şerhtir. Eserin muhtelif yerlerinde büyük harfle yazılmış vakıf kaydı, sonda 92b de eski kütüphane mührü vardır. Abdülbaki Medresesinden intikal. 07 El 2856/2 sıra no. Suz 686, KHK1984/02.


Konevi, Ahmed b. Karamani, Şemsiyye fi't-Tecvid, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 19 vr, BYZ. DEVLET, Beyazıd, 000141.

el-Karamani, Veliyyüddin, SÜLEYMANİYE Bağdatlı Vehbi, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye li't-Taftazani, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 47-56 vr, 002071.

el-Karamani, Veliyyüddin, Haşiye ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Serez, -- Üsküp : Yazma, 883. 40-48 vr., 004026.

el-Karamani, Veliyyüddin, Haşiye ala Dibaceti Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Serez, -- [y.y.] : Yazma, 857. 59 vr, 004008.

el-Karamani, Veliyyüddin, Haşiye ala Dibaceti Şerhi'ş-Şemsiyye li't-Taftazani, SÜLEYMANİYE, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1-9 vr., 001778.

Konevi, Ahmed b. Karamani, eş-Şemsiyye fi İlmi't-Tecvid, H.SELİM AĞA, Kemankeş, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 29-56 vr., 000251.

Celil b. Muhammed el-Karamani er-Rıdavi, Şerhu'r-Risaleti'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkiye, ADANA İL H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 77b-144b vr., 001124.


Rawnaq ʿAlī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.el-Fenari, Şemsüddin Muhammed b. Hamza b. Muhammed el-Hanefi, 834/1430, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Denizli, -- [y.y.] : Yazma, 1246/1830. 1-19 vr., 000250.

el-Fenari, Şemsüddin Muhammed b. Hamza b. Muhammed el-Hanefi, 834, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, İzmir, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 96-128 vr., 000264.

Şemseddin Muhammed b. Hamza el-Fenari, (1431), Risaletü'ş-Şemsiye fi Kavaidi'l-Mantıkiye, ADIYAMAN İL H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 3b-11a vr., 000047.

Şemseddin Muhammed b. Hamza el-Fenari, (1431), Risaletü'ş-Şemsiye fi Kavaidi'l-Mantıkiye, ADIYAMAN İL H., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 123b-143b vr., 000047.


Muhammed Beşir el-Halebi, Manzumetü'ş-Şemsiye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkiye, H.SELİM AĞA, Hüdai Efendi, -- Mısır : Matbaatü's-Saade, 1324. 24 s., 001531.

el-Gazzi Muhammed Basir el-Halebi, Manzumetü'ş-Şemsiyye fi'l-Kavaidi'l-Mantıkıye, MİLLET, -- Mısır : Matbaatü's-Saade, 1906. 24 s., 001691.


Kazimir, Hüseyn b. Muineddin el-Maybudi, 910, Şerhu'ş-şemsiye, BYZ. DEVLET, Veliyüddin Efendi, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 100 vr., 002234.

el-Maybudi Kazi Mir Hüseyn b. Muinüddin, Şemsiyye Şerhi, MİLLET, Ali Emiri Arabi -- İstanbul : [y.y.], 1327. 1-283 s., 001637.

Kadimir Hüseyn b. Muinüddin el-Maybudi, 904, MİLLET, Ali Emiri Arabi, Şerh Dibacatü'ş-Şemsiya, -- [y.y.] : Matbaa-i Amire, 1289. 1-8 s., 001616.


Kul Ahmed b. Muhammed b. Hıdır, (öl. 950/1543 civarı), Talika ala haşiye fevâ'idi'l-fenârîye, KASTAMONU YEK., -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 68b-85a yk. ; 19 st.; 150x85-210x145 mm. (Arap-Nestalik), Ay Filigranlı, Çaharkuşe meşin, şirazesi dağınık, ebru cild içinde. Başta ve sonda Şemsi Zade Hacı Ahmed Efendi'nin vakıf mührü basılıdır. TÜYATOK II. 28 Hk. 69-70, KHK1342/02.


Mīrzājān Ḥabīballāh al-Bāghnawī ash-Shīrāzī (994/1586) ???

Muḥammad ibn Mūsā al-Busnawī (1045/1635)


Mehmed Efendi Bosnevi b. Musa, 1046/1636, Şerhu Risaleti'ş-Şemsiye, BYZ. DEVLET, Merzifonlu K. M. (tüyatok). / Mehmed Efendi Bosnevi b. Musa. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 95 vr., 000372 .

Allamek, Muhammed b. Musa el-Bosnevi es-Sarayi, 1045, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, 1035. 83 vr., 003355.

Allamek, Muhammed b. Musa el-Bosnevi es-Sarayi, 1045, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Fatih, -- [y.y.] : Yazma, 1035. 83 vr., 003355.

Allamek, Muhammed b. Musa el-Bosnevi es-Sarayi, 1045, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Hamidiye / Muhammed b. Musa el-Bosnevi es-Sarayi Allamek. -- [y.y.] : Yazma, 10 36. 129 vr., 000819.

Allamek, Muhammed b. Musa el-Bosnevi es-Sarayi, 1045, Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 100 vr., 002661

Allamek, Muhammed b. Musa el-Bosnevi es-Sarayi, (1045), Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Laleli, -- [y.y.] : Yazma, 1059. 104 vr., 002658.

Allamek, Muhammed b. Musa el-Bosnevi es-Sarayi, 1045 Şerhu'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Şehid Ali Paşa, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 128 vr., 001791.

el-Bosnevi, Muhammed b. Musa, 1045/1635 Şerhu Risaleti'ş-Şemsiyye --, NUROSMANİYE, [y.y.] : Yazma, [t.y.] 1 c. (108yp vr.), 002735.


el-Mostari, Mustafa b. Yusuf b. Murad el-Eyyubi (1101/1689), Şerhu'l-Şemsiye SÜLEYMANİYE, Laleli, -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 50 vr., 002662.


Sulaymān ibn Muḥammad as-Suwaydī al-Baghdādī (1230/1815) / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Sofyavi Nuri (1295/1878), Haşiye-i Risale-i Şemsiyye-i Cedide, SÜLEYMANİYE, M. Arif-M. Murad, -- İstanbul : İsmail Efendi Matbaası, 1301. 61 s., 001298.

Sofyavi Nuri, Haşiye-i Risale-i Şemsiyye-i Cedide, SÜLEYMANİYE, Tırnovalı, -- İstanbul : İsmail Efendi Matbaası, 1301. 61 s., 001299.

es-Seyyid Muhammed Nuri es-Sofyavi, Şerhü'ş-Şemsiyye, ATIF EFENDİ, Atıf Efendi Eki, -- [y.y.] : İsmail Efendi Matbaası, [t.y.] 1-57 s., 001359.

es-Sofiyani Muhammed Nuri, Şemsiyye Şerhi, MİLLET, Ali Emiri Arabi. / es-Sofiyani Muhammed Nuri. -- [y.y., t.y.] 61 s., 001606.el-BURSEVİ, AHMED SIDKI b. ALİ (1312/1894-5), MİZANÜ'l-İNTİZAM (ŞERH ale'şŞEMSİYYE), Süleymaniye K., KASİDECİZADE, y.y. İSTANBUL : ESAD EFENDİ MATBAASI, y.t. 1299, 378 s., 00492.el-BURSEVİ, AHMED SIDKI b. ALİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM, Süleymaniye K., TIRNOVALI, 176 s., 01322.el-BURSEVİ, AHMED SIDKI b. ALİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM, Süleymaniye K., TIRNOVALI y.t. 1306, İSTANBUL : MATBAA-i AMİRE, 319 s., 01341.el-BURSEVİ, AHMED SIDKI b. ALİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM, y.t. 1305, Süleymaniye K., TIRNOVALI y.y., İSTANBUL : MATBAA-i AMİRE, 319 s., 01342.el-BURSEVİ, AHMED SIDKI b. ALİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM, Süleymaniye K., TIRNOVALI, İSTANBUL : MATBAA-i AMİRE, y.t. 1305, 319 s., 01343.MİZANÜ'l-İNTİZAM, Süleymaniye K., TIRNOVALI, el-BURSEVİ, AHMED SIDKI b. ALİ, y.y., İSTANBUL : SAHAFİYE-i OSMANİYE MATBAASI, y.t., 1310, 335 s., 01344.el-BURSEVİ, AHMED SIDKI b. ALİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM, YOZGAT K., y.y.: Yayınlayan İSTANBUL : MATBAA-i AMİRE, y.t. 1303, 319 s., 00575.el-BURSEVİ, AHMED SIDKI b. ALİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM, YOZGAT K., y.y : Yayınlayan İSTANBUL : ESAD EFENDİ MATBAASI, y.t. 1299, 387 s. 00682.BURSALI es-SEYYİD AHMED SIDKI b. ALİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM, SÜL. K., ATIF EFENDİ EKİ y.y. MATBAA-i AMİRE, y.t. 1303, 319 s., 01229. es-SEYYİD AHMED SIDKI b. ALİ el, BURSAVİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM, SÜL. K., ATIF EFENDİ EKİ, y.y. MATBAA-i AMİRE y.y. 1305, 119 s., 01620.

MİZANÜ'l-İNTİZAM es-SEYYİD AHMED SIDKI b. ALİ el-BURSAVİ y.y. MATBAA-i AMİRE, y.t. 1305, 319 s., 01901.MİZANÜ'l-İNTİZAM, SÜL. K., ALİ EMİRİ ARABİ, BURSAVİ AHMED SIDKI b. ALİ y.y. İSTANBUL : AHMED KAMİL MATBAASI, y.t. 1327, 319 s., 01637.
BURSAVİ AHMED SIDKI b. ALİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM , SÜL. K., ALİ EMİRİ ARABİ, y.y. İSTANBUL : ESAD EFENDİ MATBAASI, y.t. 1299, 387+9 s., 01638,
BURSAVİ AHMED SIDKI b. ALİMİZANÜ'l-İNTİZAM, SÜL. K., ALİ EMİRİ ARABİ, y.y. İSTANBUL : HASAN HİLMİ EFENDİ MATBAASI, y.t.1303, 176 s., 01639.es-SEYYİD AHMED es-SADIKİ İBN ALİ el-BURUSEVİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM , SÜL. K., HACI ALİ SAİB EFENDİİSTANBUL, y.t. 1305 H., 319 s. 00151.BUSAVİ AHMED SADIK b.ALİ “VEFALI”, MİZANÜ'l-İNTİZAM, SÜL. K., NECIB ERDEM, y.t. 1305 H., 319 s., 00518.el-BURSEVİ, AHMED SIDKI b. ALİ, MİZANÜ'l-İNTİZAM, SÜL. K., RAGIP PAŞA, y.y., İSTANBUL : MATBAA-i AMİRE, y.t., 1303, 319 s., 02384.

el-BURSEVİ es-SEYYİD AHMED es-SIDKÎ İBN.ALİ, MÎZÂNU’L İNTİZÂM, SÜL. K., AGA EFENDI TANACAN, y.t. 1303 H, 00124.

Abū l-Maḥāmid ʿAbdalghanī ibn Maḥmūd al-Jārabardī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Ḥāmid al-Jīlānī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Mustaddaddīn abū l-Ḥusayn / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


İbnü'l-Farisi, İmad b. Muhammed b. Yahya b. Ali, Haşiye ala Haşiyeti's-Seyyid ala Şerhi'ş-Şemsiyye, SÜLEYMANİYE, Amcazade Hüseyn -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 70 vr., 000327.

Maʿṣūmzāde / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Hâfız b. Alî el-İmâdî, Hâşiye alâ Şerhir-Risâletiş-Şemsîye, Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi Safranbolu İzzet Mehmet Paşa Koleksiyonu, 67 Saf 285/2, 30b-81b, s. 17, 205x125-140x60 mm., Sırtı, sertabı ve kenarları bordo deri ebru kağıt mıklebli mukavva cilt, söz başları kırmızı, kenarları bordo deri ebru kağıt kaplı koruyucu içinde. İzzet Mehmed Paşanın vakıf mührü basılıdır.


al-Lārī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


yazar ?, müst. Hamdi b. Zeynelabidin, Şerh Risaletü'ş-Şemsiye, TOPKAPI, Koğuşlar Kit. -- [y.y.] : Yazma, 1547. 127 vr., 001169.


Muḥammad ʿAbdalḥalīm al-Laknawī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


ʿAbdallāh ibn al-Ḥaddād al-ʿUthmānī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


Muḥammad as-Sanjānī Muftīzāde / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.


ʿAlī al-Laknawī / KARŞILIĞI BULUNAMAMIŞTIR.

תגובות


bottom of page